BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Dubysos regioninis parkas

Dubysos g. 2A, Kaulakiai LT­60456, Raseinių r.
55.427, 23.252
Kaip atvykti?
 • dubysos-kilpos-tie-rociskes-piliakalniu-ir-daugirdenais-5d5d096b7a5bd.jpg
 • dubysos-kilpos-tie-rociskes-piliakalniu-ir-daugirdenais-5d5d096456cfc.jpg
 • betygalos-piliakalnio-ir-alkos-kalno-aplinka-5d5d0cc8c481e.jpg
 • ariogalos-saltinelis-prie-zemaiciu-plento-5d5d0a3694bfb.jpg
 • betygalos-piliakalnio-ir-alkos-kalno-aplinka-5d5d0ccdb8879.jpg
 • betygalos-piliakalnio-ir-alkos-kalno-aplinka-5d5d0cd85c84c.jpg
 • dubysos-slenis-ties-lyduvenais-5d5d081e49e25.jpg
 • dubysos-slenis-ties-lyduvenais-5d5d081452ac0.jpg
 • maironio-gimtines-ir-teviskes-takai-5d5d0c62e41f6.jpg
 • maironio-gimtines-ir-teviskes-takai-5d5d0c609e69d.jpg
 • mitologinis-zalpiu-akmuo-su-velnio-ir-dievo-pedomis-5d5d0997c41ec.jpg
 • padubysio-stovyklaviete-5d5d0d21b4b97.jpg
 • plauginiu-misko-grazusis-azuolas-5d5d09d7e3c00.jpg
 • stebuklingi-ugioniu-saltiniai-5d5d0dbfd147d.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

11469 ha

Regiono parko grupė

Dubysos g. 2A, Kaulakiai LT­60456, Raseinių r.
Tel. nr.
El. paštas
https://zemaitijosstd.lrv.lt/

Steigimo tikslai

Dubysos regioniniame parke saugomas raiškiausio Lietuvoje Dubysos erozinio slėnio kraštovaizdis. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • raiškų Dubysos senslėnį, išraižytą intakų slėnių ir raguvų, ir ypač didelės geomorfologinės, hidrografinės, botaninės bei kultūrinės vertės kraštovaizdį;
 • kultūros paveldo vertybes, iš jų – poeto Maironio sodybą, jos gamtinę ir kultūrinę aplinką;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją, natūralius žuvų migracijos kelius bei nerštavietes.

Išskirtinė vertė

Išskirtinio grožio raiškiausio Lietuvoje Dubysos erozinio slėnio kraštovaizdis. Dubysos senslėnis, išraižytas intakų slėnių bei raguvų. Slėnio šlaitai giliai išvagoti ilgomis raguvomis, sausose pievose gyvena viena iš rečiausių drugių rūšių – gencijoninis melsvys. Dubysos slėnio šlaitus jungia aukščiausias ir ilgiausias ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse geležinkelio tiltas. Dubysos regioninis parkas siejamas su garsaus šalies poeto Maironio gyvenimu ir kūryba. Betygala mena paskutinę pagonių šventyklą ir paskutinį krivių krivaitį Gintautą.

Kraštovaizdis

Regioninio parko kraštovaizdis pasižymi struktūros raiškumu, gamtos bei kultūros paveldo savitumu ir dideliu pažintiniu turistiniu potencialu. Dubysos regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: gilaus plokščiadugnio latakinio (protakinio) upės slėnio, meandruoto ir senvagiuoto upės slėnio, mažų upelių slėnių, moreninės pakilumos paslėnio, raiškių erozinių šlaitų ir gilių erozinių slėniukų, mažųjų erozinių raguvynų, patvenktų upių bei upelių ir priemolingos banguotos moreninės pakilumos. Sudaro etaloninę slėninių erozinių procesų sukurtą morfologinę struktūrą Lietuvos kraštovaizdyje, kur vertikalūs peraukštėjimai siekia net iki 50-60 m aukščio, o Dubysos slėnio eroziniuose šlaituose buvo sukurta ištisa gynybinė piliakalnių grandinė.

Biologinė įvairovė

Bendras augalų rūšių skaičius – 805. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 922. Žinduolių – 32, iš jų 2 saugomos Europos Bendrijos, 1 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 145, iš jų 9 saugomos Europos Bendrijos, 5 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 15, iš jų 2 saugomos Europos Bendrijos, 1 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 6 rūšys. Bestuburių – 724, iš jų 1 saugoma Europos Bendrijos, 4 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Dubysos regioniniame parke skirti 8 draustiniai (2 kraštovaizdžio, 2 geomorfologiniai, 2 hidrografiniai, 1 botaninis-zoologinis, 1 istorinis).

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Betygalos – unikalus Lietuvoje Dubysos plačiadugnis stačiašlaitis gilus senslėnis su eroziniais raguvynais ir atragiais, Lelyko, Šventupio, Šakumos, Upytės upelių žemupiai, Europos Bendrijos svarbos pievų (stepinės pievos, karbonatinių smėlynų smiltpievės, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievo, šienaujamos mezofitų pievos) ir miškų (žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai) buveinės su saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač melsvojo gencijono, baltijinės gegūnės, šalmuotosios ir vyriškosios gegužraibių, dygiosios slyvos, tulžio, griežlės, ūdros, lašišos, juodojo apolono, machaono, pietinio perlinuko, akiuotojo satyro, baltamargės šaškytės buveinėmis, Betygalos piliakalnių kompleksas, Kejėnų piliakalnio, pilkapių ir kapinyno kompleksas, Darbutų, Ročiškės piliakalniai, Ugionių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios ir koplyčios statinių kompleksas, Betygalos miestelio istorinė zona Lyduvėnų – unikalus Dubysos vidurupio slėnio kairiosios pusės skersraguvių kompleksas, Kalniškių kaimo apylinkės, Dubysos upės vagos vingiai ir senvagės, gilus, siauras, stipriai šakotas Dratvinio erozinis kompleksas, Lapišės žemupio vingiuota upės vaga, Europos Bendrijos svarbos miškų (žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai) ir pievų (stepinės pievos, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, šienaujamos mezofitų pievos) buveinės su saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač trilapės blignos, baltijinės gegūnės, šalmuotosios ir vyriškosios gegužraibių, žalsvažiedės blandies, dygiosios slyvos, melsvojo gencijono, totorinės maludės, lašišos, griežlės, tulžio, ūdros, kraujalakinio melsvio buveinėmis, Lyduvėnų piliakalnių kompleksas, aukščiausias Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio tiltas.

Geomorfologiniuose draustiniuose saugoma: Kirkšnovės – Kirkšnovės upės vingiuotas slėnis su salpa, mozaikiškai apaugusiais ir atvirais šlaitais; Luknės – platus Dubysos erozinis slėnis su raiškiais eroziniais kairiųjų intakų slėniais ir smulkiai raguvotais dešiniaisiais šlaitais, Dubysos upės vaga su senvagių fragmentais, Europos Bendrijos svarbos pievų (stepinės pievos, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, šienaujamos mezofitų pievos) ir miškų (žolių turtingų eglynų, skroblynų, griovų ir šlaitų miškai) buveinės su saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač melsvojo gencijono, raudonosios ir baltijinės gegūnių, žalsvažiedės blandies, totorinės maludės, tulžio, griežlės, ūdros, lašišos, kraujalakinio ir gencijoninio melsvių, didžiojo auksinuko, pietinio perlinuko, pievinio satyriuko buveinėmis, Padubysio piliakalnis.

Hidrografiniuose draustiniuose saugoma: Dubysos – unikalus Dubysos aukštupio lovinis slėnis, upės vagos vingiai ir senvagės, Bulavėnų piliakalnis ir Europos Bendrijos svarbos stepinių pievų, rūšių gausių ganyklų ir ganomų pievų, šienaujamų mezofitų pievų buveinės; Palono – unikalus, žmogaus ūkinės veiklos beveik nepaliesto švaraus upelio etaloninis pavyzdys, jo slėnis su šlaitais ir atodangomis.

Plauginių botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomi Rytų Žemaičių plynaukštei būdingi spygliuočių ir lapuočių miškai su Europos Bendrijos svarbos žolių turtingų eglynų, skroblynų buveinėmis ir zoologiniu bei mikologiniu požiūriu vertingos ekosistemos.

Pasandravio istoriniame draustinyje saugomos poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtinės vietos ir tėviškės sodybos gamtinė ir kultūrinė aplinka, 1863 m. sukilėlių kapai.

Paveldo objektai

Dubysos regioniniame parke yra 5 gamtos paveldo objektai: Dubenuotasis akmuo, Gražusis Plauginių miško ąžuolas, Mikalojaus Daukšos ąžuolas, Lelyko atodanga, Skiručių šaltinis. Regioniniame parke yra 54 kultūros paveldo objektai, iš jų 12 kultūros paminklų.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Dubysos RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_7.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_6.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_6.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_6.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_6.doc

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Direkcijos teikiamos paslaugos

Pažintinės kelionės (ekskursijos) ar žygio vadovo (gido) paslaugos:  
lietuvių kalba, 1 val./asm. 1,50 €
lietuvių kalba, 1 val./grupei 15,00 €
Pažintinės kelionės pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas:  
su kelionės vadovu - direkcijos specialistu ir direkcijos inventoriumi  
grupei 20,00 €
Edukacinė paslauga – teminės mokomosios programos organizavimas  
1 asmeniui 1,00 €

 

Daugiau informacijos Dubysos regioninio parko interneto svetainėje.

Virtualūs turai

Dubysos regioninio parko lankytojų centro ekspozicija ,,Apdainuotoji Dubysa"

Dubysos slėnio kraštovaizdis

Dubysos slėnio raguvynai

Dubysos paslėniai, mažieji upeliai

Dubysos šlaitų pievos

Lyduvėnų geležinkelio tiltas

Betygalos piliakalnių kompleksas

Maironio gimtinė ir tėviškė

Ugionių šventvietė ir šaltiniai

Tufų buveinė