BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Veisiejų regioninis parkas

Santarvės g. 9, Veisiejai, LT­67340 Lazdijų r.
54.100, 23.693
Kaip atvykti?
 • 1-veisieju-ezerynas-5d126325413b1.jpg
 • 1-kapciamiescio-ezerynas-5d125ffe48ec8.jpg
 • 1-veisieju-ezerynas-5d1263265191f.jpg
 • 1-slavantu-ezerynas-5d12627028bc2.jpg
 • 1-slavantu-piliakalnis-5d125ced7bc6b.jpg
 • 1-vainezerio-dvaro-parkas-5d124ef66b5b6.jpg
 • 1-veisieju-apzvalgos-bokstas-5d124d1841580.jpg
 • 1-veisieju-dvaro-parkas-5d124e655096e.jpg
 • 1-veisieju-dvaro-parko-uosis-5d124fcb0a62e.jpg
 • 1-veisieju-regioninio-parko-lankytoju-centro-ekspozicija-5d124bf0b787e.jpg
 • 1-veisieju-sv-jurgio-baznycia-5d124f3c4be6a.jpg
 • 1-taurine-pudme-5d11f73609a04.jpg
 • 1-europine-medvarle-5d12485875d56.jpg
 • 1-europine-medvarle-5d124854e9d34.jpg
 • 1-europine-medvarle-5d12485619755.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

12288 ha

Direkcija

Santarvės g. 9, Veisiejai, LT­67340 Lazdijų r.
Tel. nr.
El. paštas
https://veisiejuparkas.lrv.lt/

Steigimo tikslai

Veisiejų regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Veisiejų ežeryno miškingą kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Jo paskirtis yra išsaugoti:

 • Šlavantų – Veisiejų – Kapčiamiesčio ežeryną – susikertančių ežeringų dubaklonių sistemą;
 • botaniniu požiūriu vertingą Liūnelio ir Šlavantėlio ežerų tarpuežerį;
 • kultūros paveldo vertybes, iš jų Veisiejų urbanistinį kompleksą, piliakalnius ir alkakalnius;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją.

Išskirtinė vertė

Saugomas vaizdingiausias Pietų Lietuvos aukštumos ir smėlingosios lygumos sandūroje susiformavusio itin kalvoto ežeringo kraštovaizdžio fragmentas. Čia saugoma viena raiškiausių Dzūkų aukštumose susikertančių dubaklonių (rinų) sistema. Gausu ne tik ežerų, bet ir upelių. Mažame Šlavantėlio ir Liūnelio tarpuežeryje – neįsivaizduojama retųjų rūšių ir bendrijų įvairovė. Čia – vienintelė Lietuvoje kvapiojo plaurečio populiacija. Regioninio parko pasididžiavimas – europinė medvarlė. Išskirtinio dėmesio verti paveldo objektai: Vainežerio senovės gynybinis įtvirtinimas; Šlavantų piliakalnis su senovės gyvenviete; Veisiejų istorinis centras ir Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia; Veisiejų dvaro centrinių rūmų išlikęs fligelis; Veisiejų ir Vainežerio dvarų parkai.

Kraštovaizdis

Regioninis parkas yra pietvakarinėje Dzūkų aukštumos miškingųjų ežerynų ir fliuvioglacialinių bei moreninių darinių zonoje. Jam būdingas miškingos bei mažai sukultūrintos ežeruotos ekosistemos Užnemunės kraštovaizdis, pasižymintis gamtos ir kultūros paveldo objektais ir dideliu rekreaciniu bei pažintiniu turistiniu potencialu.

Veisiejų regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: miškingų bei mažai sukultūrintų rininių ežerų, fragmentuotų ežeruotų dubaklonių, miškingų ir mažai sukultūrintų fliuvioglacialinių protakų, miškingų fliuvioglacialinių banguotų pakilumų, miškingų ir mažai sukultūrintų fliuvioglacialinių kalvynų, sukultūrintų moreninių kalvynų, senvagiuotų nedidelių upių slėnių, gilių erozinių slėniukų, žemapelkių ir urbanizuoto tarpežerio.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos teritorijos (kodas ir pavadinimas): 9180 griovių ir šlaitų miškai, 9050 žolių turtingi eglynai, 7160 nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, 7110 aktyvios aukštapelkės, 6530 miškapievės, 3160 natūralūs distrofiniai ežerai, 3150 natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, 3140 ežerai su menturdumblių bendrijomis, 9010 vakarų taiga, 7140 tarpinės pelkės ir liūnai, 7210 žemapelkės su šakotąja ratainyte, 9080 pelkėti lapuočių miškai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 1 058, iš jų 5 saugomos Europos Bendrijos, 32 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 1 082. Žinduolių – 40, iš jų 3. saugomos Europos Bendrijos, 6 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 151, iš jų 28 saugomos Europos Bendrijos, 28 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 24, iš jų 1 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 18, iš jų 9 saugomos Europos Bendrijos, 7 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bestuburių – 853, iš jų 3 saugomos Europos Bendrijos, 14 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Veisiejų regioniniame parke skirti 3 gamtiniai rezervatai ir 7 draustiniai (2 kraštovaizdžio, 2 hidrografiniai, 2 botaniniai-zoologiniai, 1 urbanistinis).

Gamtiniuose rezervatuose saugoma:

Liubelio – Liubelio ežerėlio ir jį supančių miškų ir pelkių gamtinis kompleksas su vandens, pievų ir pelkių paukščių buveinėmis, gausiomis gegužraibinių šeimos ir kitų pelkinių augalų rūšių augavietėmis, orchidinių šeimos augalų rūšių – pievinio plaurečio, dvilapio purvuolio, paprastosios tuklės – augavietėmis bei Europos Bendrijos svarbos tarpinių pelkių ir liūnų ir žemapelkių su šakotąja ratainyte buveinėmis.

Liūnelio – unikali rūšių gausa, teritorija su retų augalų rūšių augavietėmis, vandens paukščių buveinėmis, Europos Bendrijos svarbos stepinių pievų, šienaujamų mezofitų pievų, kadagynų, ežerų su menturdumblių bendrijomis, natūralių eutrofinių ežerų su plūdžių arba aštrių bendrijomis, tarpinių pelkių ir liūnų buveinių, žemapelkių su šakotąja ratainyte buveinėmis.

Skaisčio – kalkingos Skaisčio paežerio žemapelkės su saugomų retųjų ir nykstančiųjų augalų rūšių – pelkinių uolaskėlių, dvilapių purvuolių, Rusovo gegūnių – augavietėmis.

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma:

Ančios – raiškus, Pietų Lietuvai būdingos formos Ančios ežero dubaklonis, jo šiaurinio pakraščio pievos su gausiomis gegūnių – baltijinės, Rusovo, dėmėtosios – augavietėmis, Vainežerio senovinis gynybinis įtvirtinimas, Vainežerio dvaro sodybvietė su dendrologiniu parku, Mėčiūnų senovės gyvenvietės archeologinis sluoksnis, Dainaviškių senkapiai, kurių pietinės ekspozicijos šlaitų sauspievės bei nedidelės pelkutės palankios įvairių rūšių entomofaunams veistis, taip pat etaloniniai pušų medynai su gausiais uoginių augalų ištekliais, Dzūkijos miškams būdinga – ornitofauna, saugomų paukščių rūšių – juodųjų peslių, didžiųjų dančiasnapių – perimvietės, Ančios ežero užutekiai ir pusiasaliai, tinkami įvairių rūšių vandens paukščiams ir žinduoliams veistis bei gyventi.

Šlavanto – raiškus kalvoto miškingo ežeringo kraštovaizdžio kompleksas su giliai įsirėžusiu Šlavanto ežero dubakloniu, Šlavantų piliakalnis su vaistinio kietagrūdžio augavietėmis.

Hidrografiniuose draustiniuose saugoma:

Baltosios Ančios – natūrali Baltosios Ančios upės ir jos slėnio atkarpa su Pastovio ir Bliūdelio ežerėliais, vandens paukščių lizdavietėmis, Europos Bendrijos svarbos aliuvinių miškų, aliuvinių pievų ir pelkėtų lapuočių miškų buveinėmis.

Ilgininkų – ežeringų dubaklonių sistema, ežerinės kilmės žemapelkės su riboto paplitimo snaputinių plukių bendrijomis karbonatinguose šlaituose, gegužraibinių šeimos augalų rūšių – dėmėtųjų ir raudonųjų gegūnių, pelkinių skiautalūpių – augavietės, Trikojo ežero užutekiai, tinkami įvairių rūšių paukščiams ir žinduoliams gyventi.

Botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose saugoma:

Morkavo – didele žinduolių įvairove ir retais augalais pasižymintis natūralus, miškingomis teritorijomis tekantis Morkavo upelis, jo slėnyje plytinčios Europos Bendrijos svarbos miškapievės buveinės.

Ringėliškės – brandūs eglių, ąžuolų ir skroblų medynai, saugomų paukščių rūšių – vapsvaėdžių, erelių rėksnių, žaliųjų meletų – perimvietės, Europos Bendrijos svarbos rūšių turtingų eglynų, pelkėtų lapuočių miškų, skroblynų buveinės ir balinių vėžlių buveinės.

Veisiejų urbanistiniame draustinyje saugomas Veisiejų miesto istorinio centro gatvių tinklas, gamtos ir statinių išdėstymo derme pasižyminti miesto erdvinė kompozicija.

Paveldo objektai

Veisiejų regioniniame parke yra 4 gamtos paveldo objektai (Veisiejų uosis, Taikūnų pušis, Veisiejų ir Vainežerio dvarų parkai). Veisiejų regioniniame parke yra 28 kultūros paveldo objektai, iš jų 2 kultūros paminklai.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Veisiejų RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_13.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_34.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_34.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_34.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_34.doc

Rankų darbo gaminiai

Danutė Juškienė

Paslaugos

Danutė Juškienė

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

VEISIEJŲ REGIONINIO PARKO 

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

1 asmeniui Eur

Grupei (3 – 15 asmenų)

Eur

Grupei (16 – 25 asmenys)

Eur

1

2

3

4

5

I. Pažintinio turizmo paslaugos

1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) po Veisiejų regioninį parką vadovo paslauga (1 valanda)

1.1.

lietuvių kalba

20,00

40,00 + 2,00 Eur už kiekvieną papildomą asmenį

1.2.

užsienio kalba

40,00

60,00 + 3,00 Eur už kiekvieną papildomą asmenį

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar pravedimas 1

2.1.

tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu)

 

1 valanda

1,50

Dauginama iš asmenų skaičiaus

 

1 diena

7,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas

3.1.

savarankiškai

nemokamai

-

3.2.

su direkcijos specialistu (1 valanda) *, **

1,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

II. Edukacijos paslaugos

4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1.

gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, pravedimas lietuvių kalba

3,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.2.

nuotolinės edukacijos (elektroninio prisijungimo būdu) pravedimas lietuvių kalba

3,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.3.

amatų mokymo (žvakių liejimo, pynimo iš šiaudų, vytelių, audimo, kt.) organizavimas, pravedimas

5,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.4.

etnokultūros, istorijos, apeigų pažinimo pamokos, programos (edukacijos) organizavimas, pravedimas

3,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.5.

išvažiuojamosios edukacinės programos organizavimas grupei (iki 50 km atstumu nuo direkcijos)

75,00

 

5.

Filmų apie saugomas teritorijas gamtosauginio švietimo temomis rodymas **

1,00

6,00

10,00

III. Kitos paslaugos

6. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais

6.1.

žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu

 

1 valanda

20,00

-

 

1 para

150,00

-

6.2.

direkcijai priklausančiuose objektuose (1 valanda)

25,00

-

7. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis

 

1 valanda

1,00

15,00

30,00

 

1 para

8,00

30,00

60,00

8.

Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi ir kita technika pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių išsaugojimu, geros būklės palaikymu

1 valanda su vairuotoju

50,00

-

9.

Suvenyrų su saugomos teritorijos, ekspozicijos, muziejaus, kito objekto simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

 

10.

Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

11.

Pažintinių, mokomųjų takų schemų/žemėlapių platinimas/atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba:

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1-2 asmenims ar grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (kaina 1 asmeniui padauginta iš 10-ties).

Virtualūs turai

 

Veisiejų regioninio parko lankytojų centro ekspozicija

„Gyvenimas tarp vandenų“

Ežeringas kraštovaizdis su Šlavantų piliakalniu Šlavanto kraštovaizdžio draustinyje

Ežeringas kraštovaizdis

Liūnelio gamtiniame rezervate

Ančios kraštovaizdis

Ringėliškės botaninės vertybės – europinių medvarlių ir balinių vėžlių buveinės

Ančios šiaurinio apyežerio žemapelkė

​​​​​Veisiejų urbanistinis draustinis su Veisiejų bažnyčia

Veisiejų dvaro parkas

​​​Vainežerio dvaro parkas ir gynybiniai įtvirtinimai