BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Veisiejų regioninis parkas

Santarvės g. 9, 67340 Veisiejai, Lazdijų raj.
54.100, 23.693
Kaip atvykti?
 • DJI_0519.JPG
 • DJI_0508.JPG
 • p18123___magnet___lazdijai__2__018.jpg
 • 271779933_272522544949559_8359183369714360713_n.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

12288 ha

Regiono parko grupė

Santarvės g. 9, 67340 Veisiejai, Lazdijų raj.
Tel. nr.
El. paštas
https://dzukijossuvalkijosstd.lrv.lt/lt/verp/

Steigimo tikslai

1. Išsaugoti Šlavantų – Veisiejų – Kapčiamiesčio ežeryną – susikertančių ežeringų dubaklonių sistemą, botaniniu požiūriu vertingą Liūnelio ir Šlavantėlio ežerų tarpuežerį;
                      2. Išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų Veisiejų urbanistinį kompleksą, piliakalnius ir alkakalnius;
                      3. Išsaugoti gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją;
                      4. Atkurti sunaikintus ir pažeistus gamtos, kultūros kompleksus bei objektus;
                      5. Vykdyti tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos ir kitose srityse;
                      6. Sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);
                      7. Reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo schemą);
                      8. Vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą. 

Išskirtinė vertė

Saugomas vaizdingiausias Pietų Lietuvos aukštumos ir smėlingosios lygumos sandūroje susiformavusio itin kalvoto ežeringo kraštovaizdžio fragmentas. Čia saugoma viena raiškiausių Dzūkų aukštumose susikertančių dubaklonių (rinų) sistema. Gausu ne tik ežerų, bet ir upelių. Mažame Šlavantėlio ir Liūnelio tarpuežeryje – neįsivaizduojama retųjų rūšių ir bendrijų įvairovė. Čia – vienintelė Lietuvoje kvapiojo plaurečio populiacija. Regioninio parko pasididžiavimas – europinė medvarlė.

Išskirtinio dėmesio verti paveldo objektai: Vainežerio senovės gynybinis įtvirtinimas, vadinamas „Okopka“, Šlavantų piliakalnis su senovės gyvenviete, Veisiejų istorinis centras ir Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia, Veisiejų dvaro centrinių rūmų išlikęs dešinysis fligelis, Veisiejų ir Vainežerio dvarų parkai.

Kraštovaizdis

Veisiejų regioninis parkas įsikūręs raiškiai kalvotoje ir ežeringiausioje Pietų Lietuvos aukštumos dalyje. Tai vienas miškingiausių parkų Lietuvoje. Pietų Lietuvos paviršius, kuriame ir driekiasi Veisiejų regioninio parko teritorija, geologiniu ir gemorfologiniu požiūriu yra seniausias ir patyręs ilgiausią raidą šalyje. Jo amžius ir formavimasis daugiausia susijęs su keliais paskutiniais Europos šiaurinę dalį dengusiais ledynais, jų degradavimu, tirpsmo vandens ardančia veikla, taip pat vėlesniais - upėse, ežeruose, pelkėse, šlaituose, vėjo pustomuose plotuose - vykusiais procesais.

Visa Veisiejų regioninio parko teritorija nusėta ežerais, kurių didžiausi – Ančia, Šlavantas, Snaigynas, Vernijis. Ančios ežeras – didžiausias regioninio parko teritorijoje esantis ežeras, jis užima 490,8 ha plotą. Jo aplinkinis kraštovaizdis yra viena iš raiškiausių Veisiejų regioninio parko vertybių, reprezentuojančių Veisiejų regioninio parko išskirtinę vertę. Ežerą supa plati ledyninių upių suplauta lyguma dviejų – keturių metrų aukščio pyliminėmis kopomis. Ančios ežeras mažai paveiktas žmogaus ūkinės veiklos, todėl nepastebėtas ryškus užpelkėjimo procesas. Rytinėje ežero pakrantėje plyti sausi Ilgininkų miško pušynai, vakariniame krante - Gudiškės miškas, šiaurinėje dalyje esančiame pusiasalyje įsikūręs parko teritorijoje esantis vienintelis miestas – Veisiejai.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos teritorijos (kodas ir pavadinimas): 9180 griovių ir šlaitų miškai, 9050 žolių turtingi eglynai, 7160 nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, 7110 aktyvios aukštapelkės, 6530 miškapievės, 3160 natūralūs distrofiniai ežerai, 3150 natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, 3140 ežerai su menturdumblių bendrijomis, 9010 vakarų taiga, 7140 tarpinės pelkės ir liūnai, 7210 žemapelkės su šakotąja ratainyte, 9080 pelkėti lapuočių miškai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 1 058, iš jų 5 saugomos Europos Bendrijos, 32 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 1 082. Žinduolių – 40, iš jų 3. saugomos Europos Bendrijos, 6 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 151, iš jų 28 saugomos Europos Bendrijos, 28 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 24, iš jų 1 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 18, iš jų 9 saugomos Europos Bendrijos, 7 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bestuburių – 853, iš jų 3 saugomos Europos Bendrijos, 14 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Veisiejų regioniniame parke skirti 3 gamtiniai rezervatai ir 7 draustiniai (2 kraštovaizdžio, 2 hidrografiniai, 2 botaniniai-zoologiniai, 1 urbanistinis).

Gamtiniuose rezervatuose saugoma:

Liubelio – Liubelio ežerėlio ir jį supančių miškų ir pelkių gamtinis kompleksas su vandens, pievų ir pelkių paukščių buveinėmis, gausiomis gegužraibinių šeimos ir kitų pelkinių augalų rūšių augavietėmis, orchidinių šeimos augalų rūšių – pievinio plaurečio, dvilapio purvuolio, paprastosios tuklės – augavietėmis bei Europos Bendrijos svarbos tarpinių pelkių ir liūnų ir žemapelkių su šakotąja ratainyte buveinėmis.

Liūnelio – unikali rūšių gausa, teritorija su retų augalų rūšių augavietėmis, vandens paukščių buveinėmis, Europos Bendrijos svarbos stepinių pievų, šienaujamų mezofitų pievų, kadagynų, ežerų su menturdumblių bendrijomis, natūralių eutrofinių ežerų su plūdžių arba aštrių bendrijomis, tarpinių pelkių ir liūnų buveinių, žemapelkių su šakotąja ratainyte buveinėmis.

Skaisčio – kalkingos Skaisčio paežerio žemapelkės su saugomų retųjų ir nykstančiųjų augalų rūšių – pelkinių uolaskėlių, dvilapių purvuolių, Rusovo gegūnių – augavietėmis.

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma:

Ančios – raiškus, Pietų Lietuvai būdingos formos Ančios ežero dubaklonis, jo šiaurinio pakraščio pievos su gausiomis gegūnių – baltijinės, Rusovo, dėmėtosios – augavietėmis, Vainežerio senovinis gynybinis įtvirtinimas, Vainežerio dvaro sodybvietė su dendrologiniu parku, Mėčiūnų senovės gyvenvietės archeologinis sluoksnis, Dainaviškių senkapiai, kurių pietinės ekspozicijos šlaitų sauspievės bei nedidelės pelkutės palankios įvairių rūšių entomofaunams veistis, taip pat etaloniniai pušų medynai su gausiais uoginių augalų ištekliais, Dzūkijos miškams būdinga – ornitofauna, saugomų paukščių rūšių – juodųjų peslių, didžiųjų dančiasnapių – perimvietės, Ančios ežero užutekiai ir pusiasaliai, tinkami įvairių rūšių vandens paukščiams ir žinduoliams veistis bei gyventi.

Šlavanto – raiškus kalvoto miškingo ežeringo kraštovaizdžio kompleksas su giliai įsirėžusiu Šlavanto ežero dubakloniu, Šlavantų piliakalnis su vaistinio kietagrūdžio augavietėmis.

Hidrografiniuose draustiniuose saugoma:

Baltosios Ančios – natūrali Baltosios Ančios upės ir jos slėnio atkarpa su Pastovio ir Bliūdelio ežerėliais, vandens paukščių lizdavietėmis, Europos Bendrijos svarbos aliuinių miškų, aliuvinių pievų ir pelkėtų lapuočių miškų buveinėmis.

Ilgininkų – ežeringų dubaklonių sistema, ežerinės kilmės žemapelkės su riboto paplitimo snaputinių plukių bendrijomis karbonatinguose šlaituose, gegužraibinių šeimos augalų rūšių – dėmėtųjų ir raudonųjų gegūnių, pelkinių skiautalūpių – augavietės, Trikojo ežero užutekiai, tinkami įvairių rūšių paukščiams ir žinduoliams gyventi.

Botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose saugoma:

Morkavo – didele žinduolių įvairove ir retais augalais pasižymintis natūralus, miškingomis teritorijomis tekantis Morkavo upelis, jo slėnyje plytinčios Europos Bendrijos svarbos miškapievės buveinės.

Ringėliškės – brandūs eglių, ąžuolų ir skroblų medynai, saugomų paukščių rūšių – vapsvaėdžių, erelių rėksnių, žaliųjų meletų – perimvietės, Europos Bendrijos svarbos rūšių turtingų eglynų, pelkėtų lapuočių miškų, skroblynų buveinės ir balinių vėžlių buveinės.

Veisiejų urbanistiniame draustinyje saugomas Veisiejų miesto istorinio centro gatvių tinklas, gamtos ir statinių išdėstymo derme pasižyminti miesto erdvinė kompozicija.

Paveldo objektai

Veisiejų regioniniame parke ir jam priskirtose saugoti teritorijose yra 7 gamtos paveldo objektai (Veisiejų uosis, Taikūnų pušis, Vilko šaltinis, Paveisiejų pušis, Paveisiejų trikamienis ąžuolas,  Veisiejų ir Vainežerio dvarų parkai). Veisiejų regioniniame parke yra 28 kultūros paveldo objektai, iš jų 2 kultūros paminklai.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Paslaugos

Edukaciniai užsiėmimai Ekskursijos ir žygiai

Pažintinis, mokomasis takas

Ilgininkų miško pėsčiųjų takas Pažintinis Šiaurinės Ančios ežero pakrantės takas Pažintinis takas per Petroškų mišką Pėsčiųjų takas Ančios ežero pakrante Didysis Šlavanto kraštovaizdžio draustinio žiedas Mažasis Šlavanto kraštovaizdžio draustinio žiedas Didysis Veisiejų regioninio parko maršrutas Didysis Ančios kraštovaizdžio draustinio žiedas Mažasis Ančios kraštovaizdžio draustinio žiedas Maršrutas „Veisiejų ir Kapčiamiesčio ežeryno tarpuežerėmis“ Pėsčiųjų takas Vainežerio dvaro parke Pėsčiųjų takas Veisiejų dvaro parke

Stovyklavietė

Ziniuko stovyklavietė Stovyklavietė prie Ančios ežero K. Kočiūno stovyklavietė „Ančios uostas“ Povilo ir Daivos Varnų stovyklavietė Stovyklavietė „Ančia“ Stovyklavietė „Šilainės“ Stovyklavietė „Šlavanto“

Poilsiavietė

Ančios ežero poilsiavietė/paplūdimys „Galė“ Atokvėpio vieta Ilgininkų miške Atokvėpio vieta prie gynybinių įtvirtinimų, vadinamų „Okopka“ Atokvėpio vieta prie Balsio ežero Atokvėpio vieta - apžvalgos vieta prie Šlavanto ežero Atokvėpio vieta prie Snaigyno ežero apžvalgos bokšto Atokvėpio vieta prie Vainežerio ežero Atokvėpio vieta tarp Giluišio ir Šlavantėlio ežerų Poilsiavietė prie Snaigyno ežero R. Varnelio poilsiavietė prie Snaigyno ežero

Regykla

Regykla/ atokvėpio vieta prie Šlavanto ežero

Paukščių stebėjimo vieta

Paukščių stebėjimo bokštelis Šiaurinės Ančios ežero pakrantės take

Kempingas

Kempingas „Saulėtekis“

Kita

Grojantis fontanas Ančios ežere Skulptūrų parkas „Vaikystės sodas“

Produkto ženklas

Veisiejų RP

Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas - etnografinis paukštis. Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai.

Saugomų teritorijų produkto ženklas suteikiamas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose. Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra  autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai.

Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos grupės. Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai, renginiai ir t.t.

Kviečiame teikti paraiškas saugomos teritorijos produkto ženklui gauti, tai nesudėtinga - užpildytą paraišką siųskite el. paštu dzukija.suvalkija@saugoma.lt arba adresu Kampelių g. 10, 64351 Aleknonių k., Alytaus r. sav.  Jei reikia pagalbos dėl paraiškos pildymo susisiekite su savo regioninio parko grupės patarėju ir mielai padėsime!

Gautas paraiškas vertina komisija, kuri renkasi reglamente numatytu dažnumu arba pagal poreikį. Produkto ženklas suteikiamas 5 metų laikotarpiui, jam pasibaigus, pildoma nauja paraiška.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_13.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_34.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_34.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_34.docx 

DĖL VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-76 „DĖL SAUGOMŲ TERITORIJŲ PRODUKTO ŽENKLO NUOSTATŲ, SAUGOMŲ TERITORIJŲ PRODUKTO ŽENKLO SUTEIKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR SAUGOMŲ TERITORIJŲ PRODUKTO ŽENKLO SUTEIKIMO PARAIŠKOS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Rankų darbo gaminiai

Danutė Juškienė

Paslaugos

Danutė Juškienė

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko grupei;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko grupei;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko grupei ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko grupę.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

 

Teikiamų mokamų paslaugų įkainiai čia

Virtualūs turai

 

Veisiejų regioninio parko lankytojų centro ekspozicija

„Gyvenimas tarp vandenų“

Ežeringas kraštovaizdis su Šlavantų piliakalniu Šlavanto kraštovaizdžio draustinyje

Ežeringas kraštovaizdis

Liūnelio gamtiniame rezervate

Ančios kraštovaizdis

Ringėliškės botaninės vertybės – europinių medvarlių ir balinių vėžlių buveinės

Ančios šiaurinio apyežerio žemapelkė

​​​​​Veisiejų urbanistinis draustinis su Veisiejų bažnyčia

Veisiejų dvaro parkas

​​​Vainežerio dvaro parkas ir gynybiniai įtvirtinimai