BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Pagramančio regioninis parkas

Malūno g. 2, Ringių k., LT­73306 Tauragės r.
55.352, 22.229
Kaip atvykti?
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee2423231.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eedd648bd6.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eeddf0b9d4.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eedf902d68.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eedf635712.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eedf453a20.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee1a6fe99.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee2fdbd86.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee08dc919.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee20a0b8e.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee26cd534.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee02193e2.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee293290e.jpg
 • 1-danciasnapis-pagramancio-regioniniame-parke-5c5199fb73486.jpg
 • 1-tulzys-pagramancio-regioniniame-parke-5c5199e3a2656.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

13468 ha

Regiono parko grupė

Malūno g. 2, Ringių k., LT­73306 Tauragės r.
Tel. nr.
El. paštas
https://mlietuva.lrv.lt/lt/

Steigimo tikslai

Pagramančio regioniniame parke saugomas Akmenos – Jūros santakos slėnių ir miškų kraštovaizdis. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • ypač vertingus gamtos požiūriu Jūros vidurupio ir Akmenos žemupio kraštovaizdžio kompleksus, Plynosios pelkės biocenozę;
 • Kultūros paveldo vertybes: Dapkiškių, Matiškių, Kreivių, Indijos, Biržų lauko, Vaičių, Rekstukų, Kuturių, Pagramančio piliakalnius – kryžiuočių karų laikotarpio gynybinės grandinės Jūros ir Akmenos upių krantuose objektus kartu su Balskų, Lylavėnų senkapiais, Tamošaičių akmeniu, senovinėmis gyvenvietėmis, dvarvietėmis ir kapinaitėmis bei Pagramančio miestelio urbanistinį kompleksą;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją, natūralius žuvų migracijos kelius bei nerštavietes.

Išskirtinė vertė

Miškingų Akmenos ir Jūros upių slėnių kraštovaizdis. Išskirtinis slėnių bruožas – rėvų gausa ir kabantieji tiltai. Gausu atodangų, skardžių. Slėniuose veši natūralios pievos. Slėnių šlaitai pasidabinę piliakalniais, pilkapiais, senkapiais. Plynosios aukštapelkėje yra daugybė retų rūšių augalų. Akmenys ir ąžuolai čia vadinami milžinais. Architektūriniu požiūriu vertinga medinė Pagramančio bažnyčia.

Kraštovaizdis

Pagramančio regioniniam parkui būdina vidutinio dydžio upių slėninių erozinių bei hidrologinių procesų sukurta morfologinė struktūra su prie jos prisišliejusiais pelkėtų miškų masyvais. Stačių erozinių Jūros bei Akmenos kilpų šlaitų raiškumas padidintas vėliau įrengtų gynybinių piliakalnių. Tai raiškią kraštovaizdžio struktūrą turintis regioninis parkas.

Pagramančio regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: mažai sukultūrinto bei sukultūrinto stačiašlaičio terasinio meandruoto slėnio, miškingų bei mažai sukultūrintų nedidelių erozinių slėnių, miškingo ir sukultūrinto patvenkto slėnio, miškingų bei sukultūrintų priemolingų lygumų,miškingų pelkinių komplesų, miškingų ir mažai sukultūrintų gilių erozinių slėniukų, miškingų smėlingų fliuvioglacialinių lygumų bei terasų, sukultūrintų priemolingų–molingų moreninių bei limnoglacialinių lygumų ir įvairaus pobūdžio kraštovaizdžio užstatos.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos buveinės (kodas ir pavadinimas): 6210 stepinės pievos, 6270 rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, 6430 eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 aliuvinės pievos, 6510 šienaujamos mezofitų pievos, 7110 aktyvios aukštapelkės, 7220 šaltiniai su besiformuojančiais tufais, 8220 silikatinių uolienų atodangos, 9010 vakarų taiga, 9020 plačialapių ir mišrūs miškai, 9050 žolių turtingi eglynai, 9080 pelkėti lapuočių miškai, 9160 skroblynai, 9180 griovų ir šlaitų miškai, 91D0 pelkiniai miškai, 91E0 aliuviniai miškai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 806, iš jų 21 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 825. Žinduolių – 30, iš jų 4 saugomos Europos Bendrijos, 4 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 128, iš jų 17 saugomos Europos Bendrijos, 24 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 11, iš jų 1 saugoma Europos Bendrijos, 1 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Bestuburių – 625, iš jų 28 saugomos Europos Bendrijos, 43 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Pagramančio regioniniame parke skirti 6 draustiniai (3 kraštovaizdžio, 1 hidrografinis, 1 telmologinis, 1 genetinis).

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Akmenos – Akmenos salpinio slėnio kraštovaizdis su natūraliomis pievomis ir šlaituose augančiais miškais, Pagramančio miestelio dalis su Pagramančio Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios statinių kompleksu, Pagramančio, Indijos, Vaičių, Biržų Lauko, Naujininkų, Kuturių ir kiti piliakaniai, Didžioji Akmenos rėva, atodangos, Europos Bendrijos svarbos natūralių pievų (stepinės pievos, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, šienaujamos mezofitų pievos, rūšių turtingi briedgaurynai, eutrofiniai aukštieji žolynai, aliuvinės pievos), pelkių (tarpinės pelkės ir liūnai, nekalkingi šaltiniai ir ir šaltiniuotos pelkės), miškų (žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai, vakarų taiga, plačialapių ir mišrūs miškai, skroblynai, aliuviniai miškai) ir atodangų ir olų (silikatinių uolienų atodangų) buveinės, taip pat mažųjų gegužraibių, vyriškųjų gegužraibių, retažiedžių miglių, dėmėtųjų gegūnių augavietės, tulžių, didžiųjų dančiasnapių, žaliųjų meletų perimvietės, ūdrų buveines, baltamargių šaškyčių, kraujalakinių melsvių, didžiųjų auksinukų, machaonų ir juodųjų apolonų populiacijos, upėtakių, lašišų ir žiobrių nerštavietės ir ovaliųjų geldučių buveinės; Jūros – Jūros slėnio kraštovaizdis su raiškiu gilinamosios ir šoninės erozijos suformuotu Jūros slėniu, pasižyminčiu ryškiomis terasomis, pakopomis, stačiais šlaitais, griovinės erozijos formomis, atodangomis, Europos Bendrijos svarbos natūralių pievų (stepinės pievos, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, šienaujamos mezofitų pievos, eutrofiniai aukštieji žolynai, nesusivėrusios žemyninės smiltpievės, aliuvinės pievos), miškų (žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai, plačialapių ir mišrūs miškai, skroblynai, aliuviniai miškai) ir atodangų ir olų (silikatinių uolienų atodangų) buveinės, boloninių katilėlių ir vyriškųjų gegužraibių augavietės, ūdrų buveinės, taip pat upėtakių, lašišų ir žiobrių nerštavietės; Tyrelio – miškingas kraštovaizdis su būdingomis miško fitocenozėmis (brandūs eglynai, beržynai, juodalksnynai), su didžiausia įvairaus brandumo pušų medynų sankaupa regioniniame parke, Europos Bendrijos svarbos natūralių pievų (rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, šienaujamos mezofitų pievos) ir miškų (vakarų taiga, žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai, plačialapių ir mišrūs miškai, skroblynai, aliuviniai miškai) buveinėmis, baltnugarių genių, vapsvaėdžių rūšimis, machaonų ir juodųjų apolonų populiacijomis.

Lylavos hidrografiniame draustinyje saugomas natūralus Lylavos upelis ir jo slėnis su vieninteliais regioniniame parke brandžiais skroblynais, jonpaparčių sąžalynais, Europos Bendrijos svarbos natūralių miškų (vakarų taiga, žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai, skroblynai, aliuviniai miškai) buveinėmis, paprastųjų kardelių augavietėmis, ūdrų buveinėmis ir upinės nėgės nerštavietėmis.

Plynosios telmologiniame draustinyje saugomas aukštapelkės kompleksas su plynėmis, ežerokšniais bei apypelkio miškais, Europos Bendrijos svarbos natūralių miškų (vakarų taiga, žolių turtingi eglynai, plačialapių ir mišrūs miškai, skroblynai, pelkėti lapuočių miškai, pelkiniai miškai) ir pelkių (tarpinės pelkės ir liūnai, aktyvios aukštapelkės) buveinėmis, kraujalakinių melsvių ir didžiųjų auksinukų populiacijomis, ūdrų buveinėmis, dirvinių sėjikų, gervių perimvietėmis ir mažųjų erelių rėksnių, vapsvaėdžių, baltnugarių genių gyvenamais biotopais.

Pagramančio miško beržo genetiniame draustinyje saugoma Pagramančio miško karpotojo beržo populiacijos genetinė įvairovė.

Paveldo objektai

Pagramančio regioniniame parke yra 5 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai, iš jų 1 gamtos paminklas (Akmuo milžinas). Regioniniame parke saugomi 38 kultūros paveldo objektai.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Pagramancio RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_19.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_17.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_17.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_17.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_17.doc

Rankų darbo gaminiai

Skiedra

Maisto produktai

Kanapės galia Zemeckių šeimos bitynas

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Direkcijos teikiamos paslaugos

Pažintinės kelionės (ekskursijos) ar žygio vadovo (gido) paslaugos:  
lietuvių kalba, 1 val./asm.  
užsienio kalba, 1 val./asm.  
lietuvių kalba, 1 val./grupei 25,00-30,00 €
užsienio kalba, 1 val.grupei 25,00-30,00 €
Pažintinės kelionės pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas:  
su kelionės vadovu - direkcijos specialistu ir direkcijos inventoriumi  
1 parai 15,00 €
su direkcijos inventoriumi   
1 parai 7,00-12,00 €
su kelionės vadovu - direkcijos specialistu, grupei  
1 valandai  
su laikinu apgyvendinimu 1 diena/ 1 asmeniui 3,00 €
Edukacinė paslauga – teminės mokomosios programos organizavimas  
1 asmeniui 1,00-4,00 €
grupei 15,00 €
Vaikų ekologinio švietimo  mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas  
1 diena/ 1 asmeniui 20,00 €

 

Daugiau informacijos Pragmačio regioninio parko interneto svetainėje

Virtualūs turai

Pagramančio  regioninio parko lankytojų centro ekspozicija

„Almančios rėvos“

Akmenos ir Jūros upių santaka

 

Pagramančio atodanga

 

Genių atodanga

 

Akmenos didžioji rėva

 

Pagramančio piliakalnis

 

Indijos piliakalnis

 

Plynosios aukštapelkė 

 

Genių ąžuolas

 

Tamošaičių akmuo, vad. „Milžinu“