BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Aukštaitijos nacionalinis parkas

Lūšių g. 16, Palūšės k., LT­30202 Ignalinos r.
55.329, 26.102
Kaip atvykti?
 • aukstaitijos-nacionalinis-parkas-5cb99e6049589 (1).jpg
 • aukstaitijos-nacionalinis-parkas-5cb99e6bbf27e.jpg
 • aukstaitijos-nacionalinis-parkas-5cb99e9a2b381.jpg
 • aukstaitijos-nacionalinis-parkas-5cb99e643d12c.jpg
 • aukstaitijos-nacionalinis-parkas-5cb99e5075fbe.jpg
 • aukstaitijos-nacionalinis-parkas-5cb99e475fe3c.jpg
 • ginuciu-piliakalnis-5cb9a72b9eb60.jpg
 • aukstaitijos-nacionalinis-parkas-5cb99d5c3d0c2.jpg
 • aukstaitijos-nacionalinis-parkas-5cb99d576d258.jpg
 • aukstaitijos-nacionalinis-parkas-5cb99d59310e4.jpg
 • aukstaitijos-nacionalinis-parkas-5cb99dc013cf3.jpg
 • aukstaitijos-nacionalinis-parkas-5cb9a707522b4.jpg
 • aukstaitijos-nacionalinis-parkas-5cb99d99674c9.jpg
 • aukstaitijos-nacionalinis-parkas-5cb99dbd3c960.jpg
 • aukstaitijos-nacionalinis-parkas-5cb99e203d1b9.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1974 m.

Plotas

40974 ha

Regiono parko grupė

Lūšių g. 16, Palūšės k., LT­30202 Ignalinos r.
Tel. nr.
El. paštas
https://aparkai.lt

Steigimo tikslai

Aukštaitijos nacionalinis parkas įsteigtas išsaugoti:

 • unikalią trijų kraštovaizdžio sričių sandūroje esančią Žeimenos aukštupio ekosistemą, Ažvinčių (Gervėčių) sengirės ir Balčio ežero gamtinius kompleksus, Baluošo, Linkmeno – Ūkojo, Tauragno ir Uteno miškingų ežeruotų dubaklonių, Šiliniškių tarpežerinio gūbrio su Ladakalniu, Benediktavo (Makių) moreninio masyvo ir Kiaunos slėnio kraštovaizdį, Petriškių geomorfologinį ir Būkos, Juodupės, Švoginos, Pliaušės, Labažės, Asalnų ir Žeimenio hidrografinius kompleksus, Vilkaraisčio, Kriogžlio, Siūrių ir Pagilūtės pelkes, savitas Ažvinčių ir Minčios girių, Kretuono, Kretuonykščio, Knyčio ir Pažeimenės biocenozes, retus ir nykstančius augalus ir gyvūnus, kitus gamtinius teritorinius kompleksus ir objektus;
 • Šiaurės Rytų Lietuvos XII–XV a. gynybinės linijos liekanas su Taurapilio, Ginučių, Puziniškių, Linkmenų, Vajuonio ir kitais piliakalniais, Rėkučių senovės gynybiniu pylimu, unikalų Kretuono archeologinį kompleksą, Minčios, Vyžų, Šakarvos, Palūšės, Kaltanėnų, Švento ir kitus pilkapynus ir akmens amžiaus gyvenvietes, etnografiškai vertingus Salų (II), Varniškių (II), Vaišnoriškių, Šuminų (Pabaluošės), Strazdų (Šariškės), Kretuonių, Benediktavo (Maknių), kitus etnografinį pobūdį ar elementus išlaikiusius kaimus, Kaltanėnų urbanistinį kompleksą, Palūšės bažnyčios architektūrinį ansamblį, parko teritorijoje esančius vandens malūnus, Stripeikių senovės bitininkystės muziejų, kitas kultūros paveldo vertybes;
 • Žeimenos aukštupio gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus ir jų įvairovę.

Išskirtinė vertė

Aukštaitijos nacionalinis parkas išsiskiria unikaliu kalvotu, ežeringu, mažai sukultūrintu Aukštaičių aukštumos kraštovaizdžiu ir protakomis sujungtų dubakloniuose telkšančių ežerų virtinėmis. Išskirtinės nacionalinio parko vertybės: unikalus Lietuvoje iš visų pusių devynių ežerų apsuptas raiškus Šiliniškių gūbrys su legendomis apipinta Ladakalnio kalva, giliausias Lietuvoje Tauragnų ežeras (62,5 m), vienintelė šalyje Baluošo ežero sala (Ilgasalė) su ežerėliu, Laumakėlių ežeriukai su skirtingomis vandens akių spalvomis, į paviršių išnyrantis ir vėl po sausvage tekantis nenuspėjamas Tauragnos upelis, į Almajo ežerą almantis Pliaušės upelis, po miškus kilpinėjan­čių Švoginos ir Juodupės upelių vagos, unikalūs ežerų pusiasaliai – ragai, Baluošo apyežeryje slūgsanti balta ežerų kreida. Nacionalinia­me parke užgimsta viena nuostabiausių Lietuvos upių – Žeimena. Ypatinga biologine įvairove išsiskiria jau seniai žmogaus veiklos nemačiusi Ažvinčių sengirė ir Minčios giria, vandens lygio svyravimo dėsningumais pasižymintis Balčio ežeras, savitas Ginučių ąžuolynas, gyvybės kupinas Žei­menos slėnis su senvagėmis, Kretuonykščio, Kriogžlio, Pagilūtės pelkynai. Gausu itin retų augalų ir grybų rūšių, Europos Bendrijos svarbos paukščių, žinduolių, vabz­džių. Čia galima pasigrožėti ne tik laukinėmis orchidė­jomis, bet ir išvysti vilką, lūšį, išgirsti uralinę pelėdą. Aukštaitijos nacionalinio parko architektūros įžymybė, pavaizduota ne tik nacionalinio parko emblemoje, bet ir senojo 1 lito popierinėje kupiūroje, – medinė Palūšės bažnyčia su varpine. Parke – didelė tradicinių etnografinių kaimų įvairovė. Pagal gatvinių rėžinių, kupetinių, vienkieminių kaimų ypatybes galima atsekti šimtmečius vykstančią Lietuvos kaimo raidą. Seniausius laikus mena Papiliakalnės, Ginučių piliakalnis, akmens ir žalvario amžiaus kapinynai, V–XI a. pilkapynai, sudarantys vieną didžiausių senovės gyvenviečių kompleksų Lietuvoje.

Kraštovaizdis

Aukštaitijos nacionalinis parkas įsikūręs tarp Baltijos aukštumų ruožo ežerynų ir Šiaurės Nalšios (Švenčionių) aukštumų ruožo kalvynų. Nacionalinio parko kraštovaizdžio struktūra yra viena sudėtingiausių, lyginant su kitais valstybiniais parkais. Jis pasižymi išskirtiniu gamtos ir kultūros paveldo objektų savitumu ir gausa bei ypač dideliu rekreaciniu bei pažintiniu turistiniu ir etnokultūros potencialu. Kompleksinės išskirtinės kraštovaizdžio vertės požiūriu Aukštaitijos nacionalinis parkas priskiriamas aukščiausiai kategorijai.

Svarbiausi kraštovaizdžio tipai: miškingų kalvotų rininio tipo ežerynų (dubaklonių sistemų), nedidelių ežerų grupių, ežeruotų pelkinių duburių, negilių miškingų terasinių slėnių, miškingų fliuvioglacialinių terasų, miškingų banguotų paki­ lumų, miškingų moreninių kalvynų bei gūbrių ir agrarinių moreninių kalvynų.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos buveinės (kodas ir pavadinimas): 3140 ežerai su menturdumblių bendrijomis, 3150 natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, 3160 natūralūs distrofiniai ežerai, 6410 melvenynai, 7110 aktyvios aukštapelkės, 7140 tarpinės pelkės ir liūnai, 7160 nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, 7210 žemapelkės su šakotąja ratainyte, 7230 šarmingos žemapelkės, 9010 vakarų taiga, 9050 žolių turtingi eglynai, 9080 pelkėti lapuočių miškai, 91D0 pelkiniai miškai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 992, iš jų 96 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skai­čius – 2 961. Žinduolių – 54, iš jų 18 saugomos Europos Bendrijos, 14 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 243, iš jų 68 saugomos Europos Bendrijoje, 70 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 41, iš jų 3 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 17, iš jų 8 saugomos Europos Bendrijos, 4 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bestuburių – 2 606, iš jų 14 saugomos Europos Bendrijos, 39 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Aukštaitijos nacionaliniame parke skirti 2 gamtiniai rezervatai ir 28 draustiniai (7 kraštovaizdžio, 1 geo­morfologinis, 7 hidrografiniai, 4 botaniniai­zoologi­niai, 5 telmologiniai, 2 kultūriniai, 1 archeologinis, 1 urbanistinis).

Nacionalinio parko gamtiniuose rezervatuose saugoma: Ažvinčių (Gervėčių) sengirės – etaloninė Rytų Lietuvos sengirė su šiam regionui būdingomis biocenozėmis, retųjų rūšių augalija ir gyvūnija; Balčio – etaloninis termokarstinės kilmės ežero duburys su mokslui vertingu hidro­ ir biocenozės kompleksu, retųjų rūšių augalija ir gyvūnija bei sengirės liekanomis.

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Baluošo – Aukštaitijai būdingas ypač raiškaus termokarstinio reljefo ežeringo ir miškingo kraštovaizdžio kompleksas su unikaliu Baluošo ežeru, etnografiškai vertingais paežerių kaimais, retais hidrografiniais ir biotos elementais; Benediktavo – ypač raiškus Aukštaitijoje kalvoto miškingo agrarinio kraštovaizdžio kompleksas, etnografiškai vertingas labai gausiai apželdintas Benediktavo kaimas ir archeologinės vertybės; Kiaunos – natūrali Kiaunos vidurupio hidrogra­finė struktūra su Aukštaitijai būdingais paupiniais Stirninės, Vasiuliškės ir Žvirbliškės kaimais; Kretuono – didelės ekologinės vertės, unikalus Lietuvoje gamtos ir kultūros kompleksas, turintis valstybinės svarbos archeologinių radinių ir etnografiškai vertingą Kretuonų kaimą; Šiliniškių – vienas raiškiausių Lietuvoje ežeringų dubaklonių kompleksų, unikalus tarpežerinis Šiliniškių gūbrys, Ginučių ąžuolynas, kitos gamtinės ir archeologinės vertybės; Tauragno – vaizdingas giliausio Lietuvos ežero – Tauragno – dubaklonis, unikalus sezoniškai išdžiūstančio Tauragnos upelio slėnis, geomorfologiškai vertingas Šeimaties moreninis kompleksas, Aukštaitijos kalvynams būdingos Taurapilio ir Dauno­rių agrarinio kraštovaizdžio struktūros, vienas žinomiausių šalyje Taurapilio archeologinis kompleksas, kitos gamtinės ir kultūros paveldo vertybės; Uteno – Aukštaitijai būdingo didelio ežeringo ir miškingo dubaklonio gamtinis komplek­sas su gausiomis archeologinėmis ir biotos vertybėmis.

Petriškės geomorfologiniame draustinyje saugoma unikali Petriškės erozinė plokščiakalvė.

Hidrografiniuose draustiniuose saugoma: Asalnų – Asalnų ir Dringykščio ežerai, pietvakarinės Dringio ežero įlankos ir jų apyežeriai, unikalus ir ypač vaizdingas ežerų įlankų bei protakų kompleksas su apyežeryje esančiomis retųjų augalų ir gyvūnų buveinėmis; Būkos – unikali Būkos upės vagos struktūra ir būdingos upinės biocenozės; Juodupės – Juodupės – natūralaus miško upelio ir jo aukštupio žemapelkės kompleksas; Labažės – Labažio ežerėlis, iš jo ištekantis natūralus Labažės upelis ir miškingas šio upelio paslėnys su būdingomis mažiesiems slėniukams bioce­nozėmis; Pliaušės – natūralus Pliaušės upelio ir mažųjų ežerėlių kompleksas su retųjų augalų augavietėmis bei te­tervinų tuokvietėmis; Švoginos – vaizdinga Švoginos upės struktūra, miškingas jos slėnis su natūraliomis pievomis ir retomis augalų rūšimis; Žeimenų – vieno raiškiausių Lietuvoje ežeringų dubaklonių sankirtos struktūra su salomis bei pusiasaliais ir retųjų paukščių žiemojimo vietomis.

Botaniniuose ­zoologiniuose draustiniuose saugoma: Ažvinčių girios – Rytų Aukštaitijai būdingos miško biocenozės su retųjų rūšių augalų ir gyvūnų bei apyrečių rūšių buveinėmis; Minčiagirės – Minčios upelio miškų biocenozės su retųjų rūšių augalų ir retųjų rūšių gyvūnų buveinė­ mis; Knyčio – didžiausia nacionalinio parko aukštapelkė, natūralus Knyčio upelis ir jo apylinkės su retaisiais augalais bei gyvūnais; Žeimenos – vaizdingas Žeimenos slėnis, re­tųjų augalų ir gyvūnų buveinės Žeimenos upėje, užliejamo­se pievose ir paslėnio miškuose.

Telmologiniuose draustiniuose saugoma: Kriogžlio – retųjų rūšių augalais, kurtinių ir kitų retųjų paukščių perėjimo vietomis žinomas Rytų Lietuvai būdingas miškingo tarpežerio pelkynas su užpelkėjančiu Kriogžlio ežeru; Kretuonykščio – vienas didžiausių Rytų Lietuvoje didelės ornitologinės vertės ežeruotas pelkinis Kretuonykščio kom­pleksas su archeologiniais radiniais; Pagilūtės – Pagilūčio pelkynai – sudėtingiausia nacionalinio parko pelkinė ekosistema, išsiskirianti retųjų rūšių augalais ir ypač vertinga ornitologiniu požiūriu; Siūrių – unikalus miškingas pelkinis paežerių ir paupių kompleksas, natūralaus pelkinio upelio etalonas ir ypač raiški Dringio ežero pakrantės struktūra; Vilkaraisčio – vienas didžiausių Rytų Lietuvoje Vilkaraisčio paežerinis pelkinis kompleksas su retųjų augalų ir gyvūnų buveinėmis.

Kultūriniuose draustiniuose saugomi: Salų – Aukštaitijos paežerių kaimo etalonas; Varniškių – Aukštaitijos miškų kaimo etalonas.

Rėkučių archeologiniame draustinyje saugomas vienas di­džiausių Lietuvoje Rėkučių istorinių gynybinių įtvirtinimų ir Rėkučių bei Paversmio pilkapynų archeologinis kompleksas.

Kaltanėnų urbanistiniame draustinyje saugoma istorinę Rytų Lietuvos miestelių raidą atspindinti Kaltanėnų miestelio planinė – erdvinė struktūra su centrine stačiakampės formos aikšte, dvarviete bei architektūrinėmis ir memorialinėmis vertybėmis.

Paveldo objektai

Aukštaitijos nacionaliniame parke yra 16 valstybės saugomų gamtos paveldo objektų. Svarbiausi iš jų gamtos paminklai: Ladakalnis, Baluošo Ilgasalė, Dringio ragas, Ožių ragai, akmenys Mokas ir Mokiukas, Ežerėliai (Mėlynasis ir Žaliasis Laumakėliai), Asalnų pušis, Labakaršio pušis. Nacionaliniame parke yra 150 kultūros paveldo objektų, iš jų 20 kultūros paminklų.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Aukstaitijos NP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

Parko produkto ženklo dokumentai

Rankų darbo gaminiai

Blizgės Rasos juostos

Paslaugos

Poilsiavietė Imeda Ekožygiai Pirties menas Tiki Inn Žvejo krantas Žeimenos baidarės Trainiškio pirkia Prie Ladakalnio Baidarių bazė Šakarvos valtinė Palūšės kempingas*** Aukštaitijos dviratis Ievalaukis Alksno žavesys LitWild Trainiškis.lt Baidarių uostas Gervinė Ginučių baidarkiemis Palūšės valtinė baras Palūšės kopa

Maisto produktai

Smagurio medutis Valdo Gaidelio žuvienė ir rūkyta žuvis Jūratės gamtos laboratorija Palūšės piratai

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar nacionalinio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar nacionalinio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti nacionalinio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į nacionalinio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Direkcijos teikiamos paslaugos

 
 
   
   
     
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
     
 
 
   
   
   
 
 
 
   
   
   
   
   

 

 

Virtualūs turai

Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojų centro ekspozicija

„Ežerynai, įtakoję savitas kultūros tradicijas“

Šiliniškių gūbrys – Ladakalnis

 

Tauragno ežeras

 

Ažvinčių sengirė   

 

Baluošo ežeras/Ilgasalė

 

Dringio ežeras, Dringio (Siūrių ir Ožio) ragai  

 

Stripeikių senovinės bitininkystės muziejus

 

Ginučių vandens malūnas

 

Vaišnoriškės kaimas

 

Palūšės bažnyčia