BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Valstybinįs saugomų teritorijų tarnybos svetainės www.saugoma.lt privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų. Ši privatumo politika taikoma asmens duomenų, kuriuos Jūs pateikiate naudodamiesi interneto svetaine www.saugoma.lt, tvarkymui bei paaiškina, kaip ir kodėl Tarnyba tvarko Jūsų pateiktus asmens duomenis.

Teisės aktai, kurias vadovaujantis parengta privatumo politika

Pagrindinės privatumo politikoje naudojamos sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – paslaugų, teikiamų per interneto svetaines, naudotojas, interneto svetainių lankytojas ar kitas fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Duomenų valdytojas – Tarnyba, juridinio asmens kodas 188724381, veikianti adresu: Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, el. p. .

Tvarkymas – bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

Kokių principų laikomės?

Tarnyba asmens duomenis renka ir toliau tvarko laikydamasi teisės aktų reikalavimų ir tik tada, kai tai yra būtina jos nustatytiems konkretiems tikslams.

Tarnyba asmens duomenis tvarko tik tais tikslais, dėl kurių jie buvo surinkti, ir tik tiek, kiek jų reikia konkrečiu atveju.

Informacija apie Jus saugoma tik tol, kol ji Tarnybai būtina, arba tiek, kiek ją saugoti įpareigoja teisės aktai.

Kokiais tikslai ir kokius asmens duomenis tvarkome?

Tarnyba, kaip duomenų valdytojas, renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, vadovaudamasi Reglamentu, kai Jūs naudojatės Tarnybos valdomos interneto svetainės paslaugomis, šiais tikslais, priklausomai nuo to, kokia paslauga Jūs naudojatės:

  1. tam, kad atsakingi institucijų administratoriai galėtų administruoti jiems priskirtą informaciją svetainėje www.saugoma.lt, Tarnyba tvarko Jūsų elektroninio pašto adresą, Vardą, Pavardę ir Telefono numerį.
  2. tam, kad užtikrintų Jums galimybę naudotis interneto svetaine, pagerintų svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis, Tarnyba tvarko Jūsų, kaip interneto svetainės lankytojo, asmens duomenis, kuriuos gauna slapukų pagalba. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje „Kodėl ir kokius slapukus naudojame“. Asmens duomenis, surinktus naudojant slapukus, Tarnyba tvarko remdamasi sutikimu ir Įstatymu.

Asmens duomenų tvarkymo „Saugoma“ svetainėje teisėto sąlygos

Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome remiantis Jūsų sutikimu ir (ar) vykdydami Tarnybai pavestas viešosios valdžios funkcijas ir (ar) vykdydami teisės aktų įsipareigojimus.

Naudojantis slapukais surinktus asmens duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu ir siekdami Tarnybos teisėtų interesų.

Kam teikiate asmens duomenis?

Pagal teisės aktuose įtvirtintą vieno langelio principą Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitoms valstybės institucijoms ar įstaigoms, kompetentingoms nagrinėti Jūsų atsiųstą prašymą, skundą ar pranešimą, kai juos nagrinėti nepriklauso Tarnybai.

Asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims neteikiame, išskyrus atvejus, kai asmens duomenis teikti valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai arba iškyla poreikis ginti Tarnybos interesus.

Asmens duomenis Tarnyba gali atskleisti duomenų tvarkytojams – Tarnybos pasirinktiems paslaugų teikėjams (informacinių sistemų priežiūros, interneto svetainės informacijos tvarkymo ir priežiūros paslaugas teikiančioms bendrovėms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms, naujienlaiškius siunčiantiems asmenims ir pan.). Pasirinkti paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko Tarnybos vardu ir tik pagal jos nurodymus.

Kitais nei šioje Privatumo politikoje nurodytais atvejais, Tarnyba Jūsų asmens duomenų kitiems duomenų valdytojams į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms, t. y. už Europos Sąjungos ribų, neperduoda, išskyrus atvejus, kai tai ją daryti įpareigoja teisės aktai ar teismai.

Kiek laiko asmens duomenis saugome ir kaip užtikriname jų saugumą?

Tarnyba Jūsų asmens duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja reguliuojantys teisės aktai. Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato: sutikimo galiojimo laikotarpiui ir 2 metus po sutikimo atšaukimo asmens duomenys saugomi įrodinėjimo medžiagos pateikimo teismui ginčų nagrinėjimo metu.

Asmens duomenys, surinkti panaudojant slapukus, saugomi slapukų galiojimo laikotarpiu.

Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti, arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tokią pareigą Tarnybai nustato teisės aktai.

Tvarkydama asmens duomenis Tarnyba įgyvendina reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, siekdama apsaugoti juos nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo arba kitokio neteisėto tvarkymo.

Kokias teises jūs turite?

Teisės aktų nustatyta tvarka Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

  1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
  3. reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;
  4. reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  5. reikalauti ištrinti asmens duomenis.

Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Tarnybą adresu: Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, el. p. (išsamesnė informacija pateikiama kitame skyriuje).

Jeigu manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės ar Jūsų asmens duomenys Tarnyboje tvarkomi neteisėtai, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt). Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, prašome susisiekti su Tarnyba pirmiau nurodytais kontaktais:

Tarnybos duomenų apsaugos pareigūnė

Renata Sochacka
Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė
Adresas: Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius
Tel. 86 59 64 328
El. p.

Kaip galite kreiptis dėl savo teisių įgyvendinimo?

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises dėl privatumo politikoje nurodyto asmens duomenų tvarkymo, turite pateikti Tarnybai rašytinį prašymą ir patvirtinti tapatybę.

Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš pirmiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti.

Asmens tapatybę galima patvirtinti šiais būdais:

  1. pateikiant prašymą asmeniškai, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. pateikiant prašymą paštu, pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kitu būdu teisės aktų nustatyta tvarka;
  3. teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu paštu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Jeigu Tarnybai kils abejonių dėl Jūsų arba jeigu Jūsų tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją Tarnyba negalės nustatyti, ji gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti.

Kreipdamiesi į Tarnybą, galite pateikti prašymą. Prašymo šablonas yra paskelbtas Tarnybos interneto www.vstt.lrv.lt, svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“/Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos aprašas/ Prašymo forma.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Tarnyba pateiks informaciją, kokių veiksmų ėmėsi gavusi prašymą. Jeigu prašymas sudėtingas ar prašymų pateikta ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Visais atvejais per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Tarnyba informuos Jus apie tokį pratęsimą ir nurodys jo priežastis.

Tarnyba apie sprendimą prašymo neįgyvendinti informuos nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šį sprendimą galima skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis.

Kodėl ir kokius slapukus saugome?

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginyje (pvz., kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje), identifikuojantys vartotojo naršyklę (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“, ,,Google Chrome“ ir kt.), kai naršote svetainėje, ir apimantys informaciją apie naršymą svetainėje.

Pirmą kartą apsilankius svetainėje, slapukai perkeliami į kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Naudojant slapukus tvarkomas IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklalapyje praleistas laikas ir pan.

Svetainėje naudojami techniniai slapukai, būtini, kad  Tarnyba galėtų teikti tam tikras svetainės paslaugas ir būtų galima naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis. Šie slapukai užtikrina galimybę naudotis svetaine ir jos veikimą.

Statistinių slapukų surinktą informaciją Tarnyba naudoja svetainės funkcionalumams tobulinti. Šie slapukai renka informaciją, kaip vartotojai naudojasi svetaine, padeda suprasti, kas juos domina, ir įvertinti, ar Tarnybos informacija pateikiama efektyviai. Taip Tarnyba gali pagerinti naudojimąsi svetaine – pritaikyti jos turinį konkretiems vartotojų poreikiams, užtikrinti, kad vartotojas lengvai ras tai, ko ieško. Tarnyba gauna ne informaciją apie pavienius lankytojus, o anoniminius apibendrintus duomenis. Šie slapukai apima tuos, kuriuos nustato socialinės žiniasklaidos platformos ir svetainėje įdiegtos „Google“ paslaugos. Pavyzdžiui, norint gauti statistinius duomenis apie svetainės naudojimą, pasikliaujama „Google Analytics“. Duomenys siunčiami į „Google“ valdomus serverius (kurie gali būti ne Europos Sąjungoje) ir naudojami teikiant Tarnybai apibendrintą statistiką apie apsilankymų skaičių ir trukmę, naudojimo būdus, srauto šaltinius, vartotojų demografinius rodiklius ir paieškas šioje svetainėje.

Platesnę informaciją rasite čia:

Interneto naršyklės nustatymus galima pakeisti taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

Visose naršyklėse (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus. Naudojamoje naršyklėje slapukų nustatymus galima pakeisti bet  kuriuo  metu.  Detalesnės  instrukcijos priklauso nuo naudojamos naršyklės. Jeigu naudojamos kelios naršyklės, nustatymo parametrus reikia sureguliuoti visose naršyklėse. Informaciją apie tai, kaip galima pakeisti naršyklės nustatymus, galima rasti apsilankius www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimą svetainėje www.saugoma.lt tikslus galite rasti toliau pateiktoje lentelėje:

Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas Slapuko saugojimo terminas

Būtini

PHPSESSID Naudotojo sesijai palaikyti Galioja, kol išjungiama naršyklė
cookie-save-select Naudotojo sutikimui su slapuku išsaugoti 1 metus

Google Analytics

_ga - Google Analytics Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti 2 metus
_gat - Google Analytics Užklausų skaičiui reguliuoti 10 min.
gid_Google Analytics Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti naudotojus 24 val.
_utma - Google analytics Statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti 2 metus
_utmz - Google analytics Statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti 6 mėn.

Jeigu, susipažinus su privatumo politika, kilo klausimų ar domina kita informacija apie Tarnybos atliekamą asmens duomenų tvarkymą, galite kreiptis Tarnybą pirmiau nurodytais kontaktais.