BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Tytuvėnų regioninis parkas

Miško g. 3, Tytuvėnai, LT­86472 Kelmės r.
55.601, 23.202
Kaip atvykti?
 • iseksploatuoti-durpynai-5d441c6b8cea1.jpg
 • tytuvenu-regioninis-parkas-5d433a0db4c67.jpg
 • tytuvenu-regioninis-parkas-5d433a1d1721f.jpg
 • tytuvenu-regioninis-parkas-5d433a06cab23.jpg
 • tytuvenu-regioninis-parkas-5d4338232ef7f.jpg
 • tytuvenu-regioninis-parkas-5d4336a24e064.jpg
 • tytuvenu-regioninis-parkas-5d4336bc2a8fb.jpg
 • tytuvenu-regioninis-parkas-5d4337ab011e7.jpg
 • tytuvenu-regioninis-parkas-5d4337e57d9e7.jpg
 • tytuvenu-regioninis-parkas-5d4339e7a46a2.jpg
 • tytuvenu-regioninis-parkas-5d433775d2151.jpg
 • tytuvenu-regioninis-parkas-5d43376670087.jpg
 • tytuvenu-regioninis-parkas-5d43373217e1c.jpg
 • siluva-5b9b59a68cca2.jpg
 • tytuvenu-regioninis-parkas-5d43368586e43.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

18063 ha

Regiono parko grupė

Miško g. 3, Tytuvėnai, LT­86472 Kelmės r.
Tel. nr.
El. paštas
https://zemaitijosstd.lrv.lt/

Steigimo tikslai

Tytuvėnų regioninis parkas įsteigtas išsaugoti:

 • Tytuvėnų apylinkių ežeruotą pelkėtą miškingą kraštovaizdį su Gauštvinio, Apušies, Giliaus, Bridvaišio ežerų grandine;
 • kultūros paveldo vertybes, iš jų Tytuvėnų ir Šiluvos architektūrinius urbanistinius kompleksus, piliakalnius;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją.

Išskirtinė vertė

Kraštovaizdžio įvairovė: kalvotas, miškingas, ežeringas, pelkėtas, Tytuvėnų ir Šiluvos kultūrinis. Išskirtinis bruožas – ilgi ledyno palikti akmenų ruožai (ružos). Pelkynai čia vadinami tyruliais. Juose kasmet migracijos metu susirenka tūkstančiai gervių. Išskirtinis Tytuvėnų bažnyčios vienuolyno kompleksas. Tai vienas iš žymiausių tokio tipo provincijos statinių Rytų Europoje. Šiluva ir jos apylinkės labai svarbios piligrimams. Šiluvos atlaidai, vykstantys daugiau nei 500 metų, sutraukia tūkstančius maldininkų ne tik iš Lietuvos.

Kraštovaizdis

Tytuvėnų regioninis parkas yra Rytų Žemaičių pakilumos (plynaukštės) kraštovaizdžio rajono fliuvioglacialinių be moreninių darinių sąlyčio zonoje, kuriai būdingas Dubysos vidurupio ir Šušvės aukštupio takoskyrinės ekosistemos kraštovaizdis. Pasižymi ypatinga sakralinio kultūros paveldo objektų svarba, dideliu piligriminio turizmo potencialu.

Tytuvėnų regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: miškingų banguotų fliuvioglacialinių pakilumų, sukultūrintų banguotų moreninių pakilumų, miškingų bei mažai sukultūrintų fliuvioglacialinių kalvynų, miškingų moreninių lygumų, miškingų banguotų fliuvioglacialinių lygumų, miškingų bei sukultūrintų moreninių kalvynų ir gūbrių, urbanizuotos banguotos fliuvioglacialinės pakilumos, miškingo bei mažai sukultūrinto fragmentuoto dubaklonio ežerų,erozinių raguvynų, miškingų pelkėtų ir ežeruotų pelkinių duburių ir stambių durpynų kompleksų.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos teritorijos (kodas ir pavadinimas): 3140 ežerai su menturdumblių bendrijomis, 3150 natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, 3160 natūralūs distrofiniai ežerai, 6230 rūšių turtingi briedgaurynai, 6270 rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, 6410 melvenynai, 6450 aliuvinės pievos, 6510 šienaujamos mezofitų pievos, 7140 tarpinės pelkės ir liūnai, 7160 nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, 7230 šarmingos žemapelkės, 9010 vakarų taiga, 9020 plačialapių ir mišrūs miškai, 9050 žolių turtingi eglynai, 9080 pelkėti lapuočių miškai, 9180 griovų ir šlaitų miškai, 91D0 pelkiniai miškai, 91E0 aliuviniai miškai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 603, iš jų 32 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 787. Žinduolių – 37, iš jų 1 saugoma Europos Bendrijos, 4 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 142, iš jų 14 saugomos Europos Bendrijos, 23 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 11. Bestuburių – 586 rūšys, iš jų drugių – 550, iš jų 18 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Tytuvėnų regioniniame parke skirti 1 gamtinis rezervatas ir 11 draustinių (2 kraštovaizdžio, 1 geomorfologinis, 2 botaniniai-zoologiniai, 3 telmologiniai, 1 genetinis, 1 urbanistinis, 1 architektūrinis).

Užpelkių gamtiniame rezervate saugoma šlapių ir pelkėtų lapuočių miškų ekosistema su Europos bendrijos svarbos buveinėmis (pelkėti lapuočių ir aliuviniai miškai), saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač baltijinės gegūnės, raudonosios gegūnės, žalsvažiedės blandies, stačiojo atgirio, didžiojo auksinuko, baltmargės šaškytės, rudakio satyriuko, akiuotojo satyro buveinėmis.

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Bridvaišio – raiškaus fliuvioglacialinio pakraštinio gūbrio ir jo aplinkinių miškingų pelkinių kompleksų bei Bridvaišio ežero gliaciokarstinės dubės kraštovaizdis, Europos Bendrijos svarbos pelkėtų lapuočių ir pelkinių miškų buveinės, spėjamas kapinynas, vadinamas Pile; Gomertos – ypač raiškaus Rytų Žemaičių plynaukštės fliuvioglacialinio ledyno pakraščio kalvyno su subglacialinėmis ir gliaciokarstinėmis reljefo formomis kraštovaizdis, pasižymintis didele geomorfologine, hidrologine, botanine-zoologine, archeologine, mitologine ir istorine verte, su Butkių miško ir Šaukoto miško paprastosios eglės populiacijomis, Europos Bendrijos svarbos šarmingų žemapelkių, nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, tarpinių pelkių ir liūnų, vakarų taigos, plačialapių ir mišrių miškų, žolių turtingų eglynų, pelkėtų lapuočių miškų, aliuvinių miškų ir pelkinių miškų buveinėmis, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač raibosios gegūnės, paprastosios tuklės, pelkinės laksvos, dėmėtosios gegūnės, stačiojo atgirio, dvilapio purvuolio, liekninio beržo, ūdros, šarvuotosios skėtės, baltakaktės skėtės, auksuotosios šaškytės, didžiojo auksinuko buveinėmis.

Vičių geomorfologiniame draustinyje saugomas raiškus Vičių fliuvioglacialinis pakraštinis gūbrys su Europos Bendrijos svarbos vakarų taigos, žolių turtingų eglynų, pelkėtų lapuočių, pelkinių ir aliuvinių miškų buveinėmis.

Botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose saugoma: Apušio – Apušio ežeras ir jo apyežeris su Europos Bendrijos svarbos natūralių eutrofinių ežerų su plūdžių ir aštrių bendrijomis, melvenynų, šienaujamų mezofitų pievų, nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, tarpinių pelkių ir liūnų, šarmingų žemapelkių ir aliuvinių miškų buveinėmis, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač raktažolės pelenėlės, baltijinės ir raudonosios gegūnių, didžiojo baublio, švygždos, didžiojo auksinuko, kraujalakinio melsvio ir auksuotosios šaškytės buveinėmis; Užpelkių – Užpelkių mišką su Europos Bendrijos svarbos šienaujamų mezofitų pievų, aliuvinių pievų, melvenynų, šarmingų žemapelkių, vakarų taigos, plačialapių ir mišrių miškų, žolių turtingų eglynų, pelkėtų lapuočių miškų, aliuvinių miškų ir pelkinių miškų buveinėmis, didele augalų bendrijų įvairove, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač vyriškosios gegužraibės, baltijinės, aukštosios ir raudonosios gegūnių, raktažolės pelenėlės, paprastosios tuklės, stačiojo atgirio, žalsvažiedės blandies, plunksninės pliusnės augavietėmis, ūdros, baltmargės šaškytės, didžiojo auksinuko, pilkosios gervės, mažojo erelio rėksnio, vapsvaėdžio, pilkosios meletos buveinėmis, akmenų rūžas, Didįjį Tytuvėnų akmenų rūžos akmenį.

Telmologiniuose draustiniuose saugoma: Sandrausiškės – Šiluvos tyrelio durpyne išlikęs natūralus pelkių masyvas su Europos Bendrijos svarbos tarpinių pelkių ir liūnų ir pelkinių miškų buveinėmis; Šiluvos tyrelio – natūrali Plekaičių pelkė su Europos Bendrijos žolių turtingų eglynų, vakarų taigos ir pelkinių miškų buveinėmis, pilkųjų gervių perimvietėmis; Šimšos – Šimšos pelkinis kompleksas su Europos Bendrijos svarbos šarmingų žemapelkių ir pelkėtų lapuočių miškų buveinėmis, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač raktažolės pelenėlės, raudonosios gegūnės, gelsvosios gegūnės, baltijinės gegūnės, tulžio ir juodosios meletos buveinėmis.

Šiluvos miško pušies genetiniame draustinyje saugoma Šiluvos miško paprastosios pušies populiacijos genetinė įvairovė.

Šiluvos urbanistiniame draustinyje saugoma istoriškai susiklosčiusi Šiluvos miestelio planinė ir erdvinė struktūra, Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikos kompleksas.

Tytuvėnų architektūriniame draustinyje saugomas Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis.

Paveldo objektai

Tytuvėnų regioniniame parke yra 5 gamtos paveldo objektai, iš jų 2 – gamtos paminklai (Akmenės akmuo ir Rinkšelių akmuo), 43 kultūros paveldo objektai, iš jų 8 - kultūros paminklai.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Tytuvenu RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_28.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_26.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_26.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_26.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_26.doc

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko specialistams;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko specialistams;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko specialistams ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko specialistus.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centro teikiamos paslaugos 

Pažintinės kelionės (ekskursijos) po Tytuvėų regioninį parką vadovo (gido) paslaugos:  
lietuvių kalba, 1 val./asm. 2,00 € 
užsienio kalba, 1 val./asm.  3,00 € 
Žygio pėsčiomis, dviračiais organizavimas ir/ar pravedimas  
su kelionės vadovu - parko specialistu  
1 val./asm. 2,00-3,00 € 
mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus poveikiui jautriose teritorijose, organizavimas ir vedimas su parko specialistu 10,00 €/asm.
Edukacinė paslauga – teminės mokomosios programos organizavimas  
1 asmeniui 2,00-4,00 €

 

Daugiau informacijos Tytuvėnų regioninio parko interneto svetainėje

Virtualūs turai

Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centro ekspozicija „Iš gervės skrydžio“

Akmenų rūža

Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis

Bridvaišio ežeras su salomis ir piliakalniu

Papušynio pelkė su Pėžų ežeriuku

Šiaulės kalnas su Kalnų kalvynu

Gomertos kraštovaizdis

Šiluva su apsireiškimo koplyčia

Giliaus ežeras

Tytuvėnų dvaro sodyba