BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Metelių regioninis parkas

Seirijų g. 2, Metelių k., LT­67482 Lazdijų r.
54.284, 23.741
Kaip atvykti?
 • meteliu-regioninis-parkas-5d409de31302d.jpg
 • balinis-vezlys-5d4168d3a3941.jpg
 • meteliu-regioninis-parkas-5d409e258207e.jpg
 • meteliu-regioninis-parkas-5d409dfab24b4.jpg
 • meteliu-regioninis-parkas-5d4097e6c70c5.jpg
 • meteliu-regioninis-parkas-5d40986f2d9f3.jpg
 • meteliu-regioninis-parkas-5d409ba1296c8.jpg
 • meteliu-regioninis-parkas-5d409bb44ee75.jpg
 • meteliu-regioninis-parkas-5d409cb30e5f6.jpg
 • meteliu-regioninis-parkas-5d409dee352d5.jpg
 • meteliu-regioninis-parkas-5d4099c0b89c5.jpg
 • meteliu-regioninis-parkas-5d409d2e4028c.jpg
 • meteliu-regioninis-parkas-5d40995aef4b0.jpg
 • obelijos-ezeras-5d4184919d2a3.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

17720 ha

Regiono parko grupė

Seirijų g. 2, Metelių k., LT­67482 Lazdijų r.
Tel. nr.
El. paštas
https://dzukijossuvalkijosstd.lrv.lt/lt/mrp/

Steigimo tikslai

Metelių regioniniame parke saugomas unikalių didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų (Dusios, Metelio ir Obelijos) ir jų apylinkių kraštovaizdis. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • Didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų dubumos su Dusios, Metelio ir Obelijos ežerais ir jos apylinkių kraštovaizdį, unikalų moreninį Teizų masyvą su pailgos formos kalvomis, pakraštinių moreninių darinių masyvą su stambiomis plokščiakalvėmis Žagarių apylinkėse;
 • kultūros paveldo vertybes, iš jų – piliakalnių kompleksus bei gatvinius kaimus;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją, svarbias vandens paukščių perėjimo ir poilsio migracijų metu vietas.

Išskirtinė vertė

Saugomas Didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų dubumos kraštovaizdis su ežerų platybėmis, aukštomis Žagarių kalvomis, piliakalniais. Nuostabios šio kraštovaizdžio panoramos atsiveria nuo Žagarių kalvų, nuo Prelomciškės piliakalnio. Daug unikalių gamtos vertybių. Gyvena ypač reti, Europoje saugomi baliniai vėžliai. Trako miškas – vienintelė Lietuvos vieta, kurioje auga bekotis ąžuolas. Didieji ežerai atgyja per rudenines migracijas.

Kraštovaizdis

Metelių regioninis parkas yra šiaurvakarinėje Dzūkų aukštumos agrarinių mažai miškingų ežerynų ir moreninių kalvynų zonoje, kuriai būdingas sukultūrintos bei mažai sukultūrintos stambiai ežeruotos plaštakinės dubumos ir tarplaštakinio moreninio masyvo ekosistemų Užnemunėje kraštovaizdis.

Metelių regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: mažai sukultūrintų stambių stačiašlaičių guolinių ežerų, miškingo bei sukultūrinto stambaus lėkštašlaičio guolinio ežero, limninių (ežerinių) terasų, miškingų fliuvioglacialinio kalvyno, fliuvioglacialinių ozų, mažai sukultūrinto drumlinizuoto moreninio kalvyno, miškingų bei sukultūrintų moreninių kalvynų, nedidelių upelių slėnių, žemapelkių bei mišraus tipo pelkių ir etnokultūrinės užstatos fragmentų.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos teritorijos (kodas ir pavadinimas): 3150 natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, 3160 natūralūs distrofiniai ežerai, 6120 karbonatinių smėlynų smiltpievės, 6210 stepinės pievos, 6530 miškapievės, 7110 aktyvios aukštapelkės, 7140 tarpinės pelkės ir liūnai, 9050 žolių turtingi eglynai, 9080 pelkėti lapuočių miškai, 9160 skroblynai, 9190 sausieji ąžuolynai, 91D0 pelkiniai miškai, 91E0 aliuviniai miškai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 951, iš jų 5 saugomos Europos Bendrijos, 66 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 915. Žinduolių – 47, iš jų 2 saugomos Europos Bendrijos, 3 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 192, iš jų 23 saugomos Europos Bendrijos, 44 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 30, iš jų 3 saugomos Europos Bendrijos, 1 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 16, iš jų 3 saugomos Europos Bendrijos, 3 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bestuburių – 630, iš jų 4 saugomos Europos Bendrijos, 13 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Metelių regioniniame parke skirti 2 gamtiniai rezervatai ir 9 draustiniai (4 kraštovaizdžio, 1 geomorfologinis, 1 hidrografinis, 1 botaninis, 1 zoologinis, 1 botaninis-zoologinis).

Gamtiniuose rezervatuose saugoma: Obelytės – retų ir nykstančių rūšių augalų populiacijos, pietvakarių Lietuvos zoninės augalijos klimakso etalonas – liepinio skroblyno bendrijos; Trako – unikalios reliktinės bekočių ąžuolų bendrijos, retų ir nykstančių augalų augavietės, mažųjų erelių rėksnių perimvietės.

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Barčių – ežero terasos, paežerio kopų ruožas, smulkios moreninio reljefo formos, botaniniu ir entomologiniu požiūriais vertingi Dusios ežero vakarinės pakrantės šlaitai, Prelomčiškės piliakalnis su gyvenviete, Zebrėnų senovės gyvenvietė ir kitos kultūros paveldo vertybės; Kalniškės – Dzūkų ežeruoto moreninio kalvyno kraštovaizdis su būdingu šiam regionui kalvų ir tarpukalvių augalijos kompleksu, Lietuvos laisvės kovų istorinės vietos; Metelių – Metelių ir Obelijos ežerų, jų apyežerių kraštovaizdis su vaizdingu Obelytės slėniu, Statiškės, Širvinto miškais, ornitologiniu požiūriu vertingu Karvinės pelkiniu kompleksu, kalkingos Maušelio ežero žemapelkės su retų ir nykstančių augalų bendrijomis, gausia ir įvairia ornitofauna, Papėčių, Obelijos, Zaramciškių piliakalniai ir kitos kultūros paveldo vertybės; Teizų – unikalus moreninis masyvas šiauriniame Sūduvos aukštumų šlaite su ypač raiškiomis drumlinų formos kalvomis, sausų pievų bendrijomis, Verstaminų ir Giraitės piliakalniai, Verstaminų alkakalnis ir kitos kultūros paveldo vertybės.

Žagarių geomorfologiniame draustinyje saugomas raiškus moreninių pakraštinių darinių masyvas su stambiomis stačiašlaitėmis kalvomis, Žagarių ir Nakrūniškės valakiniai gatviniai kaimai su jų erdvine kompozicija ir etnografine architektūra.

Dusios hidrografiniame draustinyje saugomas didžiausias Pietų Lietuvos ežeras su jame gyvenančiomis žuvų rūšimis, didele maurabragių dumblių įvairove, platūs ir smėlėti atabradai pietrytinėje pakrantėje, paukščių perėjimo, maitinimosi ir priešmigracinių sankaupų vietos.

Rinkotų botaniniame draustinyje saugomos natūralios ir pusiau natūralios Dusios ežero pakrantės plačialapių miškų bendrijos su retomis augalų rūšimis (plačialapė klumpaitė, tuščiaviduris ir tarpinis rūtenis, retažiedė miglė, tripulinė viksva).

Juodabalės zoologiniame draustinyje saugoma balinių vėžlių populiacija.

Trako botaniniame-zoologiniame draustinyje saugoma unikali bekočių ąžuolų bendrija, kalvoto pietvakarių Lietuvos reljefo miškų ir pelkių augalija – liepynų, skroblynų, pušynų, eglynų ir juodalksnynų, tarpinio tipo pelkių žolinių augalų bendrijos, retų ir nykstančių augalų augavietės ir retųjų paukščių perimvietės.

Paveldo objektai

Metelių regioniniame parke yra 2 gamtos paveldo objektai (Didysis ir Drevėtasis Širvinto ąžuolai) ir 15 kultūros paveldo objektų, iš jų 7 kultūros paminklai.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Meteliu RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_16.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_14.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_14.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_14.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_14.doc

 

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • surinktus (sugrėbtus) augalus, jų dalis ar krūvas deginti miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 50 metrų nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos, taip pat miestuose ir miesteliuose (išskyrus laužų kūrenimą, laužų kūrenimui nustatytose vietose);
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius tam neskirtose vietose.

Direkcijos teikiamos paslaugos

Lankytojų centro ekspozicijos, muziejaus, etnografinės sodybos, kitos ekspozicijos ar kito objekto bilietas 1-2 €/asm.  
Ekskursijos lankytojų centre pravedimas    
   Ekskursijos pravedimas 1-2 €/asm.  
   Ekskursijos pravedimas užsienio kalba 1,5-3 €/asm.  
Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo paslauga grupei    
   Pažintinės kelionės vadovo paslauga 1-2 €/asm.  
   Pažintinės kelionės vadovo paslauga užsienio k. 1,5-3 €/asm.  
Žygio su vadovu (direkcijos specialistu) organizavimas ir pravedimas    
   žygis (dauginama iš asmenų skaičiaus) 1-2 €/val.  
   žygis su užkandžiais(dauginama iš asmenų skaičiaus) 1,5-3 €/val.  
Žygio su vadovu (direkcijos specialistu) ir direkcijos inventoriumi organizavimas ir pravedimas    
   žygis (dauginama iš asmenų skaičiaus) 2,5-5 €/val.  
   žygis su užkandžiais (dauginama iš asmenų skaičiaus) 3-6 €/val.  
Edukacijos - teminės pamokos pravedimas    
   Edukacinė programa 3 €/asm.  
   Edukacinė programa su direkcijos priemonėmis 5 €/asm.  

 

Daugiau informacijos Dzukijos-Suvakijos saugomų teritorijų direkcijos internetinėje svetainėje.

Virtualūs turai

Metelių regioninio parko lankytojų centro ekspozicija

„Ką pasakytų ežerai“

Dusios ežeras

Dusios ežero kraštovaizdis

Balinių vėžlių kūdra Juodabalės herpetologiniame draustinyje

Prelomčiškės ir Padusio kaimų apylinkės

Papėčių piliakalnis

Didysis Širvinto ąžuolas

Kalniškės mūšio vieta

Obelytės gamtinis rezervatas

Teizų kraštovaizdis draustinyje, tarp Bakšių ežero ir Verstaminų piliakalnių