BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Gomertos kraštovaizdžio draustinis

55.606, 23.360
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2019 m.

Plotas

4856 ha

Steigimo tikslai

Gomertos kraštovaizdžio draustinyje saugomas ypač raiškaus Rytų Žemaičių plynaukštės fliuvioglacialinio ledyno pakraščio kalvyno su subglacialinėmis ir gliaciokarstinėmis reljefo formomis kraštovaizdis, pasižymintis didele geomorfologine, hidrologine, botanine-zoologine, archeologine, mitologine ir istorine verte, su Butkių miško ir Šaukoto miško paprastosios eglės populiacijomis, Europos Bendrijos svarbos šarmingų žemapelkių, nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, tarpinių pelkių ir liūnų, vakarų taigos, plačialapių ir mišrių miškų, žolių turtingų eglynų, pelkėtų lapuočių miškų, aliuvinių miškų ir pelkinių miškų buveinėmis, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač raibosios gegūnės, paprastosios tuklės, pelkinės laksvos, dėmėtosios gegūnės, stačiojo atgirio, dvilapio purvuolio, liekninio beržo, ūdros, šarvuotosios skėtės, baltakaktės skėtės, auksuotosios šaškytės, didžiojo auksinuko buveinėmis.