BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

PRAPLEČIAMA PUNIOS ŠILO GAMTINIO REZERVATO TERITORIJA

2022-05-16
Punios_silo_misko_grupiu_schema_2022.05.04.jpg

Patvirtinus Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos korektūrą, padidėjo Punios šilo gamtinio rezervato plotas, išskirtos gamtinio rezervato griežtos apsaugos ir reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zonos.

Punios šilo gamtinis rezervatas praplėstas buvusio Punios šilo botaninio-zoologinio draustinio zonoje ir šiuo metu apima didžiąją Punios šilo dalį. Pagrindinis Punios šilo gamtinio rezervato steigimo ir plėtros tikslas – išsaugoti išskirtinės biologinės vertės natūralią miško ekosistemą ir su ja glaudžiai susijusias retas bei daugelyje vietų jau išnykusias saugotinas organizmų rūšis, kurias neigiamai veikia įvairios žmogaus vykdomos žalingos veiklos (miško kirtimai, važinėjimas transporto priemonėmis, intensyvus lankymasis ir kt.).

Punios šile, gamtinio rezervato apsuptyje, išskirti pušies ir eglės genetiniai draustiniai. Jų tikslas – išsaugoti Nemuno slėnyje susiformavusį Punios šilo unikalų pušies ir eglės genofondą, Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines ir saugomas organizmų rūšis.

Pietrytinėje Punios šilo dalyje šalia Nemuno upės, kurioje daugiausia lankytinų gamtos ir kultūros paveldo objektų, išskirtas Punios šilo kraštovaizdžio draustinis. Jame saugomas išraiškingo reljefo miškingą kraštovaizdis su čia esančiomis vertingomis gamtinėmis buveinėmis, retomis organizmų rūšimis bei gamtos ir kultūros paveldo objektais.

Punios šile lankytojai gali laisvai lankytis Punios šilo kraštovaizdžio draustinio teritorijoje. 

Gamtiniame rezervate leistinos veiklos – natūralių gamtinių procesų eigos tyrimai; ekstremaliųjų įvykių ar avarijų padarinių likvidavimo darbai; viešosios tvarkos palaikymas; aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė ir prevencija; priešgaisrinė apsauga; epizootijų atvejais – miško sanitarinių priemonių vykdymas; statinių ar įrenginių reikalingų rezervato steigimo tikslams įgyvendinti įrengimas; gamtotvarkinės priemonės skirtos pažeistų gamtinių ekosistemų bei objektų atkūrimui ir geros būklės palaikymui; lankymasis mokomaisiais, pažintiniais tikslais su saugomos teritorijos direkcijos darbuotojo palyda. 

Neturint už gamtinio rezervato apsaugą atsakingos institucijos pritarimo nurodytas veiklas gamtiniuose rezervatuose vykdyti draudžiama (išskyrus ekstremaliųjų įvykių ar avarijų padarinių likvidavimo darbus, viešosios tvarkos palaikymą, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir prevenciją bei priešgaisrinę apsaugą).

Gamtinio rezervato zonoje lankymosi išimtys bei tvarka bus nustatytos rengiamuose Nemuno kilpų regioninio parko nuostatuose. Šiuo metu lankymasis mokomaisiais ar pažintiniais tikslais Punios šilo gamtiniame rezervate galimas tik turint Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos pritarimą ir lydint regioninio parko direkcijos darbuotojui. Už savavališką lankymąsi gamtinio rezervato griežtos apsaugos režimo zonoje, kurios ribos pažymėtos natūroje, yra taikomos administracinio poveikio priemonės (bauda nuo 30 iki 430 Eur).

Laikotarpiu, kol bus paženklintos Punios šilo gamtinio rezervato reguliuojamos apsaugos režimo zonos ribos, lankytojų prašome būti sąmoningais, vertinti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse beveik išnykusių ir jautrių žmogaus žalingoms veikloms natūralių sengirių vertybes, jas puoselėti ir laikytis gamtiniuose rezervatuose nustatytų veiklos apribojimų. 

Šiuo laikotarpiu Punios šilo gamtinio rezervato savavališki lankytojai bus įspėjami (jei nebus padarę žalos rezervato vertybėms). Pilnai atlikus gamtinio rezervato ribų ženklinimą, visoje rezervato teritorijoje už savavališkas, saugomoms vertybėms žalingas veiklas piliečiams turės būti taikomos drausminamosios administracinio poveikio priemonės.