BDAR

Lylava Hydrographical Reserve

55.374, 22.183
How to get?

Data

Year of establishment

1996 year

Area

135 he.

Steigimo tikslai

Lylavos hidrografiniame draustinyje saugomas natūralus Lylavos upelis ir jo slėnis su vieninteliais regioniniame parke brandžiais skroblynais, jonpaparčių sąžalynais, Europos Bendrijos svarbos natūralių miškų (vakarų taiga, žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai, skroblynai, aliuviniai miškai) buveinėmis, paprastųjų kardelių augavietėmis, ūdrų buveinėmis ir upinės nėgės nerštavietėmis.