BDAR

Kena Hydrographical Reserve

54.609, 25.565
How to get?

Data

Year of establishment

1988 year

Area

227 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti negilaus salpinio slėnio smarkiai vingiuotą Kenos aukštupį, teritorijoje randamas saugomas augalų ir gyvūnų rūšis, Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines: aukštąją gegūnę (Dactylorhiza fuchsii); mažąją nėgę (Lampetra planeri), paprastąjį kūjagalvį (Cottus gobio), lašišą (Salmo salar), jų nerštavietes; ir kt.