BDAR

Alka Forest Linden Genetic Reserve

54.972, 25.180
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

20 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Alkos miško mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.