BDAR

Региональный парк Паграманчё

 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee2423231.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eedd648bd6.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eeddf0b9d4.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eedf902d68.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eedf635712.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eedf453a20.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee1a6fe99.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee2fdbd86.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee08dc919.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee20a0b8e.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee26cd534.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee02193e2.jpg
 • 1-pagramancio-regioninis-parkas-5c4eee293290e.jpg
 • 1-danciasnapis-pagramancio-regioniniame-parke-5c5199fb73486.jpg
 • 1-tulzys-pagramancio-regioniniame-parke-5c5199e3a2656.jpg

Данные

Год основания

1992 г.

Площадь

13468 гект.

Дирекция


Тел.
Эл. почта
https://pagramanciorp.lrv.lt

Steigimo tikslai

Pagramančio regioniniame parke saugomas Akmenos – Jūros santakos slėnių ir miškų kraštovaizdis. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • ypač vertingus gamtos požiūriu Jūros vidurupio ir Akmenos žemupio kraštovaizdžio kompleksus, Plynosios pelkės biocenozę;
 • Kultūros paveldo vertybes: Dapkiškių, Matiškių, Kreivių, Indijos, Biržų lauko, Vaičių, Rekstukų, Kuturių, Pagramančio piliakalnius – kryžiuočių karų laikotarpio gynybinės grandinės Jūros ir Akmenos upių krantuose objektus kartu su Balskų, Lylavėnų senkapiais, Tamošaičių akmeniu, senovinėmis gyvenvietėmis, dvarvietėmis ir kapinaitėmis bei Pagramančio miestelio urbanistinį kompleksą;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją, natūralius žuvų migracijos kelius bei nerštavietes.

Išskirtinė vertė

Miškingų Akmenos ir Jūros upių slėnių kraštovaizdis. Išskirtinis slėnių bruožas – rėvų gausa ir kabantieji tiltai. Gausu atodangų, skardžių. Slėniuose veši natūralios pievos. Slėnių šlaitai pasidabinę piliakalniais, pilkapiais, senkapiais. Plynosios aukštapelkėje yra daugybė retų rūšių augalų. Akmenys ir ąžuolai čia vadinami milžinais. Architektūriniu požiūriu vertinga medinė Pagramančio bažnyčia.

Kraštovaizdis

Pagramančio regioniniam parkui būdina vidutinio dydžio upių slėninių erozinių bei hidrologinių procesų sukurta morfologinė struktūra su prie jos prisišliejusiais pelkėtų miškų masyvais. Stačių erozinių Jūros bei Akmenos kilpų šlaitų raiškumas padidintas vėliau įrengtų gynybinių piliakalnių. Tai raiškią kraštovaizdžio struktūrą turintis regioninis parkas.

Pagramančio regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: mažai sukultūrinto bei sukultūrinto stačiašlaičio terasinio meandruoto slėnio, miškingų bei mažai sukultūrintų nedidelių erozinių slėnių, miškingo ir sukultūrinto patvenkto slėnio, miškingų bei sukultūrintų priemolingų lygumų,miškingų pelkinių komplesų, miškingų ir mažai sukultūrintų gilių erozinių slėniukų, miškingų smėlingų fliuvioglacialinių lygumų bei terasų, sukultūrintų priemolingų–molingų moreninių bei limnoglacialinių lygumų ir įvairaus pobūdžio kraštovaizdžio užstatos.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos buveinės (kodas ir pavadinimas): 6210 stepinės pievos, 6270 rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, 6430 eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 aliuvinės pievos, 6510 šienaujamos mezofitų pievos, 7110 aktyvios aukštapelkės, 7220 šaltiniai su besiformuojančiais tufais, 8220 silikatinių uolienų atodangos, 9010 vakarų taiga, 9020 plačialapių ir mišrūs miškai, 9050 žolių turtingi eglynai, 9080 pelkėti lapuočių miškai, 9160 skroblynai, 9180 griovų ir šlaitų miškai, 91D0 pelkiniai miškai, 91E0 aliuviniai miškai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 806, iš jų 21 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 825. Žinduolių – 30, iš jų 4 saugomos Europos Bendrijos, 4 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 128, iš jų 17 saugomos Europos Bendrijos, 24 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 11, iš jų 1 saugoma Europos Bendrijos, 1 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Bestuburių – 625, iš jų 28 saugomos Europos Bendrijos, 43 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Pagramančio regioniniame parke skirti 6 draustiniai (3 kraštovaizdžio, 1 hidrografinis, 1 telmologinis, 1 genetinis).

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Akmenos – Akmenos salpinio slėnio kraštovaizdis su natūraliomis pievomis ir šlaituose augančiais miškais, Pagramančio miestelio dalis su Pagramančio Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios statinių kompleksu, Pagramančio, Indijos, Vaičių, Biržų Lauko, Naujininkų, Kuturių ir kiti piliakaniai, Didžioji Akmenos rėva, atodangos, Europos Bendrijos svarbos natūralių pievų (stepinės pievos, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, šienaujamos mezofitų pievos, rūšių turtingi briedgaurynai, eutrofiniai aukštieji žolynai, aliuvinės pievos), pelkių (tarpinės pelkės ir liūnai, nekalkingi šaltiniai ir ir šaltiniuotos pelkės), miškų (žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai, vakarų taiga, plačialapių ir mišrūs miškai, skroblynai, aliuviniai miškai) ir atodangų ir olų (silikatinių uolienų atodangų) buveinės, taip pat mažųjų gegužraibių, vyriškųjų gegužraibių, retažiedžių miglių, dėmėtųjų gegūnių augavietės, tulžių, didžiųjų dančiasnapių, žaliųjų meletų perimvietės, ūdrų buveines, baltamargių šaškyčių, kraujalakinių melsvių, didžiųjų auksinukų, machaonų ir juodųjų apolonų populiacijos, upėtakių, lašišų ir žiobrių nerštavietės ir ovaliųjų geldučių buveinės; Jūros – Jūros slėnio kraštovaizdis su raiškiu gilinamosios ir šoninės erozijos suformuotu Jūros slėniu, pasižyminčiu ryškiomis terasomis, pakopomis, stačiais šlaitais, griovinės erozijos formomis, atodangomis, Europos Bendrijos svarbos natūralių pievų (stepinės pievos, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, šienaujamos mezofitų pievos, eutrofiniai aukštieji žolynai, nesusivėrusios žemyninės smiltpievės, aliuvinės pievos), miškų (žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai, plačialapių ir mišrūs miškai, skroblynai, aliuviniai miškai) ir atodangų ir olų (silikatinių uolienų atodangų) buveinės, boloninių katilėlių ir vyriškųjų gegužraibių augavietės, ūdrų buveinės, taip pat upėtakių, lašišų ir žiobrių nerštavietės; Tyrelio – miškingas kraštovaizdis su būdingomis miško fitocenozėmis (brandūs eglynai, beržynai, juodalksnynai), su didžiausia įvairaus brandumo pušų medynų sankaupa regioniniame parke, Europos Bendrijos svarbos natūralių pievų (rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, šienaujamos mezofitų pievos) ir miškų (vakarų taiga, žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai, plačialapių ir mišrūs miškai, skroblynai, aliuviniai miškai) buveinėmis, baltnugarių genių, vapsvaėdžių rūšimis, machaonų ir juodųjų apolonų populiacijomis.

Lylavos hidrografiniame draustinyje saugomas natūralus Lylavos upelis ir jo slėnis su vieninteliais regioniniame parke brandžiais skroblynais, jonpaparčių sąžalynais, Europos Bendrijos svarbos natūralių miškų (vakarų taiga, žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai, skroblynai, aliuviniai miškai) buveinėmis, paprastųjų kardelių augavietėmis, ūdrų buveinėmis ir upinės nėgės nerštavietėmis.

Plynosios telmologiniame draustinyje saugomas aukštapelkės kompleksas su plynėmis, ežerokšniais bei apypelkio miškais, Europos Bendrijos svarbos natūralių miškų (vakarų taiga, žolių turtingi eglynai, plačialapių ir mišrūs miškai, skroblynai, pelkėti lapuočių miškai, pelkiniai miškai) ir pelkių (tarpinės pelkės ir liūnai, aktyvios aukštapelkės) buveinėmis, kraujalakinių melsvių ir didžiųjų auksinukų populiacijomis, ūdrų buveinėmis, dirvinių sėjikų, gervių perimvietėmis ir mažųjų erelių rėksnių, vapsvaėdžių, baltnugarių genių gyvenamais biotopais.

Pagramančio miško beržo genetiniame draustinyje saugoma Pagramančio miško karpotojo beržo populiacijos genetinė įvairovė.

Paveldo objektai

Pagramančio regioniniame parke yra 5 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai, iš jų 1 gamtos paminklas (Akmuo milžinas). Regioniniame parke saugomi 38 kultūros paveldo objektai.

Objectives of the establishment

The Pagramantis Regional Park has been established to protect the valley and forest landscape at the confluence of the Akmena and Jūra Rivers as well as other cultural heritage objects:

 • The landscape complexes of the midsection of the Jūra River and the lower section of the Akmena River, both of great natural value, and the Plynoji wetland biotic community;
 • Cultural heritage values including the Dapkiškiai, Matiškiai, Kreiviai, Indija, Biržai laukas, Vaičiai, Restukai, Kuturiai and Pagramantis castle mounds that made up a defensive chain along the banks of the Akmena and Jūra Rivers during the times of the battles with Crusaders, as well as the Balskai and Lylavėnai barrows, the Tamošaičiai rocks, ancient settlements, manor sites and cemetaries, as well as the Pagramantis urban complex;
 • The stability of the natural ecosystem, its biotic components, characteristic flora and fauna and the natural fish migration routes and spawning grounds.

Exceptional value

The landscape of the forested Akmena and Jūra Rivers valleys. Exceptional features of the valleys – abundance of ravines and suspended bridges. Abundance of exposures and slopes. Valleys are covered by natural meadows. Valley slopes rich with mounds, barrows, and old cemetery. Plynoji raised bog features abundance of rare plant species. Stones and oaks here are called giants. Wooden Pagramantis Church is of high value from the architectural perspective.

Учредительные цели

Ландшафт долин и лесов слияния Акмяна-Юра сохраняется в региональном парке Паграмантис. Он учрежден для сохранения:

 • особенно ценных с точки зрения природы ландшафтных комплексов средней части реки Юра и низовьев Акмяны, биоценоза болота Плиносёс;
 • Ценности культурного наследия: городища Дапкишкес, Матишкяй, Крейвяй, Индия, Биржайское поле, Вайчяй, Рекстукай, Кутуряй, Паграмантис - объекты оборонительной цепи периода войн крестоносцев на берегах рек Юра и Акмяна вместе со старинными кладбищами Балскай, Лилавенай, камнем Тамошайчяй, старинными поселками, поместьями и кладбищами, а также с урбанистическим комплексом городка Паграмантис;
 • стабильности природной экосистемы, компонентов биоты, уникальной флоры и фауны, естественных маршрутов миграции рыб и нерестилищ.

Исключительная ценность

Ландшафт лесистых долин рек Акмяна и Юра. Отличительной чертой долин является обилие оврагов и подвесных мостов. Много обнажений и скал. В долинах есть естественные луга. Склоны долин украшены курганами, городищами и древними могильниками. В болотах встречается много редких видов растений. Камни и дубы здесь называют гигантами. С точки зрения архитектуры ценность представляет деревянная церковь Паграмантиса.

Посещенные объекты

[[skirta lankytojams]]

Produkto ženklas

Pagramancio RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_19.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_17.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_17.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_17.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_17.doc

 

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Direkcijos teikiamos paslaugos

Pažintinės kelionės (ekskursijos) ar žygio vadovo (gido) paslaugos:  
lietuvių kalba, 1 val./asm.  
užsienio kalba, 1 val./asm.  
lietuvių kalba, 1 val./grupei 25,00-30,00 €
užsienio kalba, 1 val.grupei 25,00-30,00 €
Pažintinės kelionės pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas:  
su kelionės vadovu - direkcijos specialistu ir direkcijos inventoriumi  
1 parai 15,00 €
su direkcijos inventoriumi   
1 parai 7,00-12,00 €
su kelionės vadovu - direkcijos specialistu, grupei  
1 valandai  
su laikinu apgyvendinimu 1 diena/ 1 asmeniui 3,00 €
Edukacinė paslauga – teminės mokomosios programos organizavimas  
1 asmeniui 1,00-4,00 €
grupei 15,00 €
Vaikų ekologinio švietimo  mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas  
1 diena/ 1 asmeniui 20,00 €

 

Daugiau informacijos Pragmačio regioninio parko interneto svetainėje

Product brand

Pagramancio RP

Protected areas attract visitors with their natural and cultural values. Often, when visiting a national or regional park, they want to take out a souvenir or just a good memory. In order to draw visitor‘s attention to the products and services produced by the local population, a product label for Protected areas has been created. A stylized ethnographic bird was chosen as a brand for Protected Areas.

The product label of Protected areas helps to recognize that the product is organic, authentic, produced by the local people, without harming the environment and wildlife, and favorable to human health.

The holder of the mark will primarily be the person who resides or operates in the protected area and does not violate protected values through his activities. The aim is to stimulate the local economy, facilitate the living in protected areas, and promote partnership between the local people and the management of protected area.

The list of products and services offered by protected areas can be various: honey, herbal tea, jams, accommodation, catering, guide services, traditional handicrafts, etc.

The product label of protected areas is one of the measures to promote sustainable tourism. It is intended for local producers, craftsmen, tourism service providers and other local residents, who contribute to the sustainable development of tourism in Lithuanian protected areas through their activities.

The product mark symbol (bird) of Protected areas is common to all protected areas of Lithuania, only the names of parks differ. There are 5 national and 30 regional parks in Lithuania.

So when you arrive at Dzūkija National Park, you can purchase black pottery created by local masters, and when traveling around Rambynas Regional Park, don't forget to buy honey collected by bees on the flooded meadows of Nemunas or a herbal tea collected in the forests of Sirvėta Regional Park.

The Protected Areas product label aims to encourage local people to engage in nature-friendly activities and park visitors- to purchase exclusive, authentic, ecological products.

Visitor memo

full_html

Services provided by the Directorate

Guided tour (tour) or tour lead (guide) services:  
lithuanian language, 1 hour for person  
foreign language, 1 hour for person:  
lithuanian language, 1 hour for group 25,00-30,00 €
foreign language, 1 hour for group 25,00-30,00 €
Organization of guided trip by foot, bicycle, boat or other means of transport:  
with the travel guide - a specialist and inventory from the directorate  
1 day 15,00 €
with directorate's inventory   
1 day 7,00-12,00 €
with a travel guide - a specialist from the directorate, for a group  
1 hour  
with temporary accommodation 1 day for person 3,00 €
Educational service - organization of a thematic training program  
for 1 person 1,00-4,00 €
for a group 15,00 €
Organization of educational and cognitive camps for children's ecological education  
1 day for person 20,00 €

Марка продукта

Pagramancio RP

Охраняемые территории привлекают посетителей своими природными и культурными ценностями. Часто, посещая национальный или региональный парк, посетители хотят взять с собой сувенир или просто приятную память. Чтобы привлечь внимание посетителей к продуктам и услугам, производимым местным населением, была создана марка продукта охраняемых районов. Ей стала стилизованная этнографическая птица.

Этикетка продукта «Охраняемые районы» помогает понять, что продукт является органическим, аутентичным, произведенным местным населением, без ущерба для окружающей среды и дикой природы и благоприятным для здоровья человека.

Владельцем знака в первую очередь будет тот, кто живет или осуществляет деятельность на охраняемой территории, и его деятельность не нарушает охраняемые ценности. Таким образом, цель состоит в том, чтобы стимулировать местную экономику, облегчать жизнь в охраняемых районах и развивать партнерские отношения между местным населением и управлением охраняемыми территориями.

Предложение товаров и услуг охраняемых территорий может быть различным: мед, травяной чай, джемы, проживание, питание, услуги гида, традиционные ремесла и т. Д.

Марка продукта охраняемых территорий является одним из средств продвижения устойчивого туризма. Он предназначен для местных производителей продукции, ремесленников, поставщиков туристических услуг и других местных жителей, чья деятельность способствует развитию ценностей на литовских охраняемых территориях.

Символ знака продукта охраняемых территорий (птица) является общим для всех охраняемых территорий Литвы, отличаются только названия парков. В Литве 5 национальных и 30 региональных парков.

Поэтому, когда вы приезжаете в национальный парк Дзукия, вы можете купить черную глиняную посуду, созданную местными мастерами, а путешествуя по региональному парку Рамбинас, не забудьте купить мед, который пчелы собирают на орошаемых Неманом лугах или в лесах Сирветайского регионального парка.

Марка продукта «Охраняемые территории» призвана побудить местных жителей заниматься природоохранной деятельностью а посетителей к покупки эксклюзивных, аутентичных, экологически чистых продуктов.

Памятка посетителю

full_html

Услуги, предоставляемые дирекцией

Познаватильные экскурсии (туры) или пешеходного гида услуги:  
На Литовском языке, 1 час для 1 человека  
На иностранном языке, 1 час для 1 человека  
На Литовском языке, 1 час на группу 25,00-30,00 €
На иностранном языке, 1 час на группу 25,00-30,00 €
Организация экскурсий пешком, на велосипеде, на лодке, другими видами водного транспорта:  
с путеводителем - специалистом дирекции и инвентарь дирекции  
1 пара 15,00 €
с инвентарь дирекции    
1 пара 7,00-12,00 €
с путеводителем - специалистом дирекции, для группы  
1 час  
с временным проживанием 1 день на 1 человека 3,00 €
Образовательная услуга - организация тематической программы обучения  
для 1 человека 1,00-4,00 €
для группы 15,00 €
Организация учебно-познавательных лагерей для детского экологического образования  
1 день на 1 человека 20,00 €